vilniaus universitetas
1
Sutartinė „skrido bitė“ (aukštaitiškos kanklės) - 00:33
2
Ragas miške (daudytė) - 00:09
3
Ridikas (skudučiai) - 00:18
4
Lapė (akmeniniai skudučiai) - 00:13
5
Buvo dūda vilniuj (ragai) - 00:15
6
žaliam darži aš buvau (ratukinė lyra) - 00:13
7
Užteka saulelė (dūdmaišis) - 00:13
8
Polka „žuvytė“ (cimbolai) - 00:19
9
Abelytė (šukos) - 00:17
10
Improvizacija (dambrelis) - 00:13
11
Griežynės valsas (lamzdelis) - 00:29
12
Rozatėlių polka (peterburgo armonika) - 00:32
13
Prieš patekant saulei (molinukai) - 00:18
14
Ralio (kerdžiaus dūda) - 00:24
15
Tirliavimas (lamzdelis) - 00:25
16
Improvizacija (bukas) - 00:06
17
šilinė polka (smuikas) - 00:22
18
čyžiaus polka (rusiška armonika) - 00:21
19
Signalas (ožragis) - 00:07
20
Ralio (plunksnos birbynė) - 00:17
21
Signalas (ūžlys) - 00:25
22
Improvizacija (būgnelis) - 00:14
23
To to stovi oželis (sekminių ragelis) - 00:13
24
Mazurka „lapt, lapt“ (suvalkietiškos kanklės) - 00:25
25
Fokstrotas „mergužėlės“ (lūpinė armonikėlė) - 00:20
26
Kvietkausko fokstrotas (vokiška armonika) - 00:30
27
Signalas (ūbikas) - 00:16
28
Signalas (piemens dūda) - 00:12
29
Improvizacija (manikarka) - 00:09
30
Per kalnelį, per aukštąjį (kanklės-arfa) - 00:28
31
Giesmė „bėdoj didžiausioj būdami“ (psalteris) - 00:27
32
Rytas miške (molinukai) - 00:18
33
Tirliavimas (nendrės birbynė) - 00:09
34
Valsas „1,5 km iki gegužinės“ (žemaitiškos kanklės) - 01:03
35
Pirmoryčių maršas (bandonija) - 00:25
36
ėjo skrodel’s tako (basetlė) - 00:13
Daugiau
1
Jau saulute už medelių - 01:22
2
Valioj, dalgele, po tą žalią pevelę - 00:58
3
Sutamo tamo tumsi naktala - 01:10
4
Pavasaria denełį - 02:12
5
Aina žmones - 01:36
6
O kas ti šilaly trinkėjo - 02:09
7
Snaudala snaudžia - 01:26
8
Tu žilvitēli - 01:23
9
Oi, močia močia - 00:52
10
Skranc, bitełe - 03:05
11
Birženska polka - 02:10
12
Jaunųjų valsas - 01:47
13
Polka „vai tai tau, mergužėla“ - 01:40
14
Mirties valsas - 01:16
15
Labanariškių polka - 01:52
16
Sidijo, beržel - 01:05
17
Senėlis gone avelus - 01:12
18
Lioi, bajoraite - 00:31
19
Našlaitėlė - 00:51
20
ąžuolėlis - 00:35
21
Remeikių „intakas“ - 01:03
22
„skudutis“ po du kartus - 03:03
23
šeimininkės aplojojimas - 00:25
24
Rido - 00:37
25
Kryžavas kadrilis - 02:13
26
Rasodėlė - 02:22
27
Lancajiedas - 04:06
28
Makleistas - 01:49
29
Olimpija - 02:19
30
Kaip žmogs bėga ligi saułės laidos - 01:44
31
Nebūta negirdėta posaka - 04:24
32
Kalvis ir velns - 03:18
33
Senas pantis - 04:43
34
Perdimo baimė - 07:08
Daugiau
1
Vaikštinėja tėvutėlis - 03:29
2
Linelius roviau - 04:48
3
Palydėk, sesula - 02:25
4
Atjoc berneliu, atjoc raiteliu - 01:16
5
Kap aš jojau per dvaralį - 04:06
6
Metelio polka - 02:00
7
Stasio polka - 02:05
8
Stasio valsas - 03:12
9
Mozūrų valsas - 02:15
10
Fokstrotas - 02:45
11
Trumpakojis - 02:43
12
Sevelionių kadrilius - 04:42
13
šeštinis (šiustas) - 02:41
14
Pranavada - 01:23
15
Dainių kadrilius - 04:13
16
Laumės sergsti šventadienį - 04:09
17
Kap kaimi mušdavo sviestų - 02:30
18
Kap atsirado glėbo ažeras - 02:30
19
Linų lauko šventumas - 05:37
20
Aciskyrėlio simo prispažinimai - 03:56
21
Apie kaziuko mugę ir butvilo velnių knygą - 05:30
Daugiau
1
Netankiai jojau aš tuom kelačiu - 02:48
2
Kur eisiu, kur būsiu - 02:01
3
Ei, kas numynė juodą takėlį - 02:10
4
Oi, siuntė siuntė - 04:16
5
Už jūrių marių - 03:01
6
Giesmė „dangaus ir žemės pone“ - 01:41
7
Vaikščioj povas po dvarą - 01:41
8
Mozūriškas šiaučius - 01:39
9
Fokstrotas „marytė“ - 01:39
10
Valsas „pijokėlis“ - 03:27
11
Kojinių šokis - 02:23
12
Reilenderis - 04:09
13
Hansas, hansas kepeninė dešra - 01:24
14
Gronau polka - 01:42
15
Trijų velnių valsas - 01:37
16
Kauks - 03:40
17
Užkasti pinigai - 03:42
18
Turkų verginis - 09:53
19
žvejys ir dievs - 09:29
20
Patarlės ir pamokymai - 04:18
Daugiau
1
Ei tu, liepele ūžuonėle - 04:15
2
Močiute, miego noriu - 02:17
3
Už stalo sėdau, gražiai dainavau - 01:10
4
Oi, ką kalba apynėlis - 01:36
5
Tai dailu gerti - 02:08
6
Atjoja žentelis - 02:48
7
Senovės valsas - 01:46
8
Gudyno polka - 01:04
9
Svitojaus polka - 00:49
10
Polkutė - 01:52
11
Fokstrotas „pavasario naktį“ - 02:03
12
Marčpiečio aplinkinis - 02:10
13
Pabėgėlis - 02:09
14
šustaras - 01:31
15
Valsas „milijonas“ - 02:25
16
Greitpolkė - 01:36
17
Skilandis - 06:29
18
Balesius i sker̃sabalių šposai - 07:31
19
Apė arklius - 05:16
20
Laumės globoja paliktus kūdikius - 04:48
21
Kaip ubagas prūsę apgavo - 05:27
Daugiau
1
Leiskis, saulė, tekiek, mienou - 04:32
2
Padainousu dainuželė - 01:22
3
Oi, dyvaliau mona - 02:44
4
Stuoviejė žėrgele - 04:06
5
Tuojuo ūlyčiuo - 02:58
6
Uoj, ūžkit ūžkit - 01:31
7
Oi, mėiga mėiga - 01:43
8
Do balondiu klanė gierė - 02:05
9
šėn naktelė par naktelė - 01:31
10
Aisma i kalna - 02:48
11
Abromavičių polka - 02:04
12
Paulausko valsas - 02:33
13
Polka „lapynė“ - 02:13
14
Fokstrotas „albatrosas“ - 02:04
15
Maršas - 03:24
16
Luokės šeinas - 04:04
17
Pintuvių šokis - 01:37
18
Laukžemės galiopas - 01:53
19
šalabanas - 02:10
20
Linksmasis šokis - 02:07
21
Piktežerio vokietėlis - 02:20
22
Gydė rožę, gumbus - 01:40
23
Meilės burtas - 01:11
24
žvarbis - 03:29
25
Kerėtoja žuvis ir gyvatės vaistai - 02:08
Daugiau
1
Tu kregždela mėlynoji (dzūkija) - 04:50
2
Oi, aš vakar anksti rytų kėliau (dzūkija) - 02:50
3
Rūtełė daržely pakvipo (dzūkija) - 04:01
4
Vai, kieno rakteliai (dzūkija) - 01:45
5
Stabterk trapterk, žirge packavotas (dzūkija) - 02:20
6
Laido lydėjo motułė dukrełį (dzūkija) - 03:09
7
Nepūsk, vėjeli (dzūkija) - 01:16
8
Aš suskyniau rožių kvietkų (dzūkija) - 03:58
9
Oi, toli toli mano sena motułė (dzūkija) - 01:45
10
šių tamsių naktełį (dzūkija) - 03:09
11
Per žalių girałį saułė tekėj (dzūkija) - 02:23
12
Prapuoliau, motula (dzūkija) - 03:48
13
Anam šoni ažero (dzūkija) - 02:37
14
Vakarinė žvaigždełė (dzūkija) - 03:49
15
Tu putine šermuli (dzūkija) - 01:10
16
Vai, aukštai lakia (dzūkija) - 01:41
17
Ne bile augo (dzūkija) - 05:10
18
Oi, per sodų ūlyčėłė (dzūkija) - 02:10
19
šių nedėłėłį, per nedėłėłį (dzūkija) - 05:36
20
Kap aš buvau pas motułį (dzūkija) - 04:34
21
Nedėlios ankstų rytelį (dzūkija) - 03:53
22
Einu per kiemą (dzūkija) - 02:01
23
Ralio, ralio! (aukštaitija) - 00:56
24
Oi, kaip aš jojau (aukštaitija) - 05:42
25
Bėki, laivuži (mažoji lietuva) - 02:06
26
Negi rūstas augau (mažoji lietuva) - 03:31
27
Kad naktužėj tamsoje (mažoji lietuva) - 02:34
28
Užkukavo gegutė (suvalkija) - 00:53
29
Graži paukštė lakštutė (suvalkija) - 00:50
30
Aš auginau mergelę (suvalkija) - 04:16
31
Vai, tu kasele (suvalkija) - 01:52
32
Aš prašiau dievo (suvalkija) - 02:08
33
Ant kalno malūnėlis (suvalkija) - 02:55
34
Atvažiuoja bernelis (suvalkija) - 01:10
35
Pasidainuokim, mudvi seselės (suvalkija) - 02:21
36
Kad dievulis duotų (suvalkija) - 02:30
37
Vai, jokit jokit (suvalkija) - 01:16
38
Viduj tamsios naktelės (suvalkija) - 03:31
39
Aušta aušrelė (suvalkija) - 04:17
40
Kad aš išginiau (suvalkija) - 01:31
41
Augo aržuolėlis (suvalkija) - 03:25
42
Vativolo olo olo (suvalkija) - 00:21
43
Tėveli mano (suvalkija) - 04:52
44
Kregždutelė lakūnelė (žemaitija) - 02:55
45
Oi, ginali ginali (žemaitija) - 00:18
46
Lakštingala – graži paukštė (suvalkija) - 01:06
47
Kad aš gėriau (suvalkija) - 03:07
48
Sesula mano, sesula lelijėla (dzūkija) - 03:32
49
Po sodų vaikščiojau (dzūkija) - 03:54
50
Gyst vuolungelė (žemaitija) - 02:08
51
ėšdyga daržė gielelė (žemaitija) - 02:11
52
Lekia gulbelės (žemaitija) - 03:36
53
Eisu laukon paveizietė (žemaitija) - 02:42
54
Kuoks tėn lėngvas puoilselis (žemaitija) - 01:40
55
Oi, jauga jauga žals pušynelis (žemaitija) - 01:23
56
Plaukė pylelė (žemaitija) - 01:45
57
Aš išdainiavau (žemaitija) - 02:18
58
Oi, pakełėna, oi, paviešėna (dzūkija) - 02:00
59
Tėvulio prievartėliuos (dzūkija) - 02:17
60
Pas šaltų šalcinėlį (dzūkija) - 01:15
61
Kad aš turėtau sakalo akelas (dzūkija) - 02:51
62
Užgiedoj bernelis vyšnelių sodely (dzūkija) - 01:33
63
Prałėkdamas bicinėlis pro dravį (dzūkija) - 02:55
64
Aš neisiu šįmet, nė kitą metą (suvalkija) - 02:01
65
Aš nusieičiau į klaipėdužę (mažoji lietuva) - 02:37
66
Kad aš neverkiu toli aidama (dzūkija) - 01:48
67
Oi, teka bėga vakarinė žvaigždełė (dzūkija) - 03:12
68
Oi, didi didi girios medeliai (dzūkija) - 03:55
69
Tu gegula, gegula raiboji (dzūkija) - 02:11
70
O, kap aš buvau pas savo motułį (dzūkija) - 02:42
71
Motula širdela (dzūkija) - 01:44
72
Pas matušį augau (žemaitija) - 02:44
73
Užaugau kaimely (suvalkija) - 03:58
Daugiau
1
Ratilio, ratilėl (dvejinė sutartinė) - 01:14
2
šila gegutėl kukavo (keturinė sutartinė) - 01:04
3
Lingaudėla, lingaudėla (keturinė sutartinė) - 01:31
4
Ryto, rytelio (keturinė sutartinė) - 01:07
5
Tūtoi tatatoi (keturinė sutartinė) - 00:57
6
Ratilėli, ratilėli (keturinė sutartinė) - 03:47
7
Kūkal, rože, ratilio (trejinė sutartinė atitariant) - 02:11
8
Lioj dagiłėli (trejinė sutartinė) - 02:23
9
Kūkal, rože, ratilio (keturinė sutartinė) - 02:57
10
Trys, trys, trys ratilėliu (keturinė sutartinė) - 01:38
11
Ratui, bitela (keturinė sutartinė) - 01:20
12
Ošei pati, martala (trejinė sutartinė) - 03:40
13
Užaugo liepa (trejinė sutartinė atitariant) - 02:41
14
Ričiau rotų, dobilio (trejinė sutartinė) - 01:14
15
Lioi lylio, ratilio (trejinė sutartinė) - 02:43
16
Du dobilėliai, dobile (keturinė sutartinė) - 01:43
17
Rai lylia, ratilėli, ratilia ( keturinė sutartinė keturiose) - 01:14
18
Ratilioj, lenkiau ratą (instrumentinė sutartinė) - 00:40
Daugiau
1
Symphonic rock - 08:10
2
Another brick in the wall - 04:19
3
Call me irresponsible - 03:08
4
Paris montmartre - 08:45
5
Teach me tonight - 02:33
6
Aretha! - 07:39
7
Funky smile - 03:01
8
Baby, it's cold outside - 04:00
9
Steampunk - 05:46
10
Cold duck time - 04:00
11
Cut the cake - 05:13
12
Blue skies - 02:19
13
Out of the doghouse - 03:27
14
You've got a friend in me - 02:58
15
Fireshaker - 05:46
16
Boogie express - 03:54
Daugiau
1
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. i. ouverture: lentement – vite – lentement - 05:41
2
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. ii. réjouissance - 02:26
3
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. iii. rondeau - 02:26
4
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. iv. loure - 02:21
5
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. v. passepied - 03:10
6
Georg philipp telemann. uvertiūra (siuita) e-moll. vi. air: un peu vivement - 04:22
7
Georg philipp telemann. uvertiūra (siuita) e-moll. vii. gigue - 02:24
8
Gustav holst.„šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2 . i. jig.vivace - 03:24
9
Gustav holst .„šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2 . ii. ostinato. presto - 02:03
10
Gustav holst „šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2. iii. intermezzo. andante con moto. - 04:27
11
Gustav holst „šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2. iv. finale (the dargason). allegro - 03:51
12
Giedrius kuprevičius. „elegija tėvynę palikusiems“ akordeonui ir styginių orkestrui - 14:09
13
Julius andrejevas. „negrįžtančiam paukščiui“ fortepijonui ir styginių orkestrui - 08:32
Daugiau
1
ėgermaršas - 01:38
2
Vėjava - 01:54
3
Viedars - 01:44
4
Aukso galva - 01:31
5
Manietų valsas - 02:49
6
Mėmelio keturkinkis - 02:36
7
Trijų velnių šokis - 02:58
8
šiaučius - 01:41
9
Trampolkis - 01:50
10
šlepuks - 01:25
11
Lemburgis - 02:00
12
Spridikis - 01:02
13
Lemtetiūdis - 01:21
14
Dustars - 01:30
15
Lietuks - 01:20
16
Vengierka - 02:23
17
Insterburgo keturkinkis - 01:51
18
Klaipėdos suktinis jonkelis - 01:59
19
čiornas jonkelis - 05:05
Daugiau
1
Išaik, išaik, motula, an dvaro - 01:53
2
Motula mano, širdela - 01:14
3
Oi jo joi joi, dzievulėliau mano - 02:14
4
Supkit meskit mane jauną - 02:43
5
Oi, tu, sakale - 01:47
6
An tėvulio didžio dvaro - 03:53
7
Do žaliam sodi - 03:06
8
Vai tu, kasele, šilkų saujele - 02:17
9
Kelkis, dukrele - 02:20
10
Kad aš turėjau dvi sesytėles - 01:55
11
Tėvelio dvarely - 05:06
12
Ej mergelė per dvarelį - 03:05
13
Anksti rytą kėliau - 02:24
14
O kap aš buvau - 02:49
15
Ralio! - 00:28
16
šeduvos diržablis - 03:28
17
Turgus - 03:48
18
šeduvos kakanuška - 03:46
19
Obelyt, gražuolyt - 01:01
20
Gegutė sode, sode kukavo - 00:48
21
Mes buviemo, tūto - 00:51
22
Našlaitėlė - 01:12
23
Uldukas - 00:37
24
Tutučio tunčius trijose - 00:47
25
Tutučio tunčius keturiose - 00:57
26
Skrido bitė - 00:37
27
Aš sodely stovėjau - 00:28
28
O koki čia marti - 00:30
29
Ką tu, braliukai - 00:58
30
Tu, lydi lydeli žaliasai - 02:20
31
Pasidora, čiūto - 00:33
32
Našloita rūtala - 03:10
33
Ketina štarelis - 02:48
34
Išjoja joja, sodauto - 01:55
35
Bitele, ryto - 01:28
36
Maršas - 01:33
37
Polka tumba tumba kaip iš rago - 01:24
38
Polka - 01:50
39
Polka šeškus gaudo voverytį - 01:25
40
Tėvelių valsiukas - 01:40
41
Senoji polka - 01:43
42
Polka ružavais kraštais - 01:24
43
Dzūkų polka - 02:20
44
Valsas - 03:07
45
Polka vištytė - 01:35
46
Pipirinė polka - 01:20
47
Smuikų polka - 01:35
48
Fokstrotas - 03:40
49
Polka drugelis - 01:54
50
žirnikų polka - 02:26
51
Fokstrotas saulė leidžias - 01:44
52
Nedaugel gėriau - 05:20
53
Aisim sesutela galylia - 02:37
54
Ei jauga, jauga - 05:16
55
Anoj pusėj lauka - 03:25
56
Ant kalno vyšnia - 02:38
57
Auga unt kalna - 03:48
58
Ak, bruoli, bruoli - 04:08
59
Ei, kieno, kieno žalias kiemelis - 03:48
60
Ant kalno malūnėlis - 04:38
61
Už jūrų marių - 03:26
62
Runda - 01:31
63
Bieg upelė vingurdama - 01:09
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.