vilniaus universitetas
1
Jau saulute už medelių - 01:22
2
Valioj, dalgele, po tą žalią pevelę - 00:58
3
Sutamo tamo tumsi naktala - 01:10
4
Pavasaria denełį - 02:12
5
Aina žmones - 01:36
6
O kas ti šilaly trinkėjo - 02:09
7
Snaudala snaudžia - 01:26
8
Tu žilvitēli - 01:23
9
Oi, močia močia - 00:52
10
Skranc, bitełe - 03:05
11
Birženska polka - 02:10
12
Jaunųjų valsas - 01:47
13
Polka „vai tai tau, mergužėla“ - 01:40
14
Mirties valsas - 01:16
15
Labanariškių polka - 01:52
16
Sidijo, beržel - 01:05
17
Senėlis gone avelus - 01:12
18
Lioi, bajoraite - 00:31
19
Našlaitėlė - 00:51
20
ąžuolėlis - 00:35
21
Remeikių „intakas“ - 01:03
22
„skudutis“ po du kartus - 03:03
23
šeimininkės aplojojimas - 00:25
24
Rido - 00:37
25
Kryžavas kadrilis - 02:13
26
Rasodėlė - 02:22
27
Lancajiedas - 04:06
28
Makleistas - 01:49
29
Olimpija - 02:19
30
Kaip žmogs bėga ligi saułės laidos - 01:44
31
Nebūta negirdėta posaka - 04:24
32
Kalvis ir velns - 03:18
33
Senas pantis - 04:43
34
Perdimo baimė - 07:08
Daugiau
1
Vaikštinėja tėvutėlis - 03:29
2
Linelius roviau - 04:48
3
Palydėk, sesula - 02:25
4
Atjoc berneliu, atjoc raiteliu - 01:16
5
Kap aš jojau per dvaralį - 04:06
6
Metelio polka - 02:00
7
Stasio polka - 02:05
8
Stasio valsas - 03:12
9
Mozūrų valsas - 02:15
10
Fokstrotas - 02:45
11
Trumpakojis - 02:43
12
Sevelionių kadrilius - 04:42
13
šeštinis (šiustas) - 02:41
14
Pranavada - 01:23
15
Dainių kadrilius - 04:13
16
Laumės sergsti šventadienį - 04:09
17
Kap kaimi mušdavo sviestų - 02:30
18
Kap atsirado glėbo ažeras - 02:30
19
Linų lauko šventumas - 05:37
20
Aciskyrėlio simo prispažinimai - 03:56
21
Apie kaziuko mugę ir butvilo velnių knygą - 05:30
Daugiau
1
Netankiai jojau aš tuom kelačiu - 02:48
2
Kur eisiu, kur būsiu - 02:01
3
Ei, kas numynė juodą takėlį - 02:10
4
Oi, siuntė siuntė - 04:16
5
Už jūrių marių - 03:01
6
Giesmė „dangaus ir žemės pone“ - 01:41
7
Vaikščioj povas po dvarą - 01:41
8
Mozūriškas šiaučius - 01:39
9
Fokstrotas „marytė“ - 01:39
10
Valsas „pijokėlis“ - 03:27
11
Kojinių šokis - 02:23
12
Reilenderis - 04:09
13
Hansas, hansas kepeninė dešra - 01:24
14
Gronau polka - 01:42
15
Trijų velnių valsas - 01:37
16
Kauks - 03:40
17
Užkasti pinigai - 03:42
18
Turkų verginis - 09:53
19
žvejys ir dievs - 09:29
20
Patarlės ir pamokymai - 04:18
Daugiau
1
Ei tu, liepele ūžuonėle - 04:15
2
Močiute, miego noriu - 02:17
3
Už stalo sėdau, gražiai dainavau - 01:10
4
Oi, ką kalba apynėlis - 01:36
5
Tai dailu gerti - 02:08
6
Atjoja žentelis - 02:48
7
Senovės valsas - 01:46
8
Gudyno polka - 01:04
9
Svitojaus polka - 00:49
10
Polkutė - 01:52
11
Fokstrotas „pavasario naktį“ - 02:03
12
Marčpiečio aplinkinis - 02:10
13
Pabėgėlis - 02:09
14
šustaras - 01:31
15
Valsas „milijonas“ - 02:25
16
Greitpolkė - 01:36
17
Skilandis - 06:29
18
Balesius i sker̃sabalių šposai - 07:31
19
Apė arklius - 05:16
20
Laumės globoja paliktus kūdikius - 04:48
21
Kaip ubagas prūsę apgavo - 05:27
Daugiau
1
Leiskis, saulė, tekiek, mienou - 04:32
2
Padainousu dainuželė - 01:22
3
Oi, dyvaliau mona - 02:44
4
Stuoviejė žėrgele - 04:06
5
Tuojuo ūlyčiuo - 02:58
6
Uoj, ūžkit ūžkit - 01:31
7
Oi, mėiga mėiga - 01:43
8
Do balondiu klanė gierė - 02:05
9
šėn naktelė par naktelė - 01:31
10
Aisma i kalna - 02:48
11
Abromavičių polka - 02:04
12
Paulausko valsas - 02:33
13
Polka „lapynė“ - 02:13
14
Fokstrotas „albatrosas“ - 02:04
15
Maršas - 03:24
16
Luokės šeinas - 04:04
17
Pintuvių šokis - 01:37
18
Laukžemės galiopas - 01:53
19
šalabanas - 02:10
20
Linksmasis šokis - 02:07
21
Piktežerio vokietėlis - 02:20
22
Gydė rožę, gumbus - 01:40
23
Meilės burtas - 01:11
24
žvarbis - 03:29
25
Kerėtoja žuvis ir gyvatės vaistai - 02:08
Daugiau
1
Tu kregždela mėlynoji (dzūkija) - 04:50
2
Oi, aš vakar anksti rytų kėliau (dzūkija) - 02:50
3
Rūtełė daržely pakvipo (dzūkija) - 04:01
4
Vai, kieno rakteliai (dzūkija) - 01:45
5
Stabterk trapterk, žirge packavotas (dzūkija) - 02:20
6
Laido lydėjo motułė dukrełį (dzūkija) - 03:09
7
Nepūsk, vėjeli (dzūkija) - 01:16
8
Aš suskyniau rožių kvietkų (dzūkija) - 03:58
9
Oi, toli toli mano sena motułė (dzūkija) - 01:45
10
šių tamsių naktełį (dzūkija) - 03:09
11
Per žalių girałį saułė tekėj (dzūkija) - 02:23
12
Prapuoliau, motula (dzūkija) - 03:48
13
Anam šoni ažero (dzūkija) - 02:37
14
Vakarinė žvaigždełė (dzūkija) - 03:49
15
Tu putine šermuli (dzūkija) - 01:10
16
Vai, aukštai lakia (dzūkija) - 01:41
17
Ne bile augo (dzūkija) - 05:10
18
Oi, per sodų ūlyčėłė (dzūkija) - 02:10
19
šių nedėłėłį, per nedėłėłį (dzūkija) - 05:36
20
Kap aš buvau pas motułį (dzūkija) - 04:34
21
Nedėlios ankstų rytelį (dzūkija) - 03:53
22
Einu per kiemą (dzūkija) - 02:01
23
Ralio, ralio! (aukštaitija) - 00:56
24
Oi, kaip aš jojau (aukštaitija) - 05:42
25
Bėki, laivuži (mažoji lietuva) - 02:06
26
Negi rūstas augau (mažoji lietuva) - 03:31
27
Kad naktužėj tamsoje (mažoji lietuva) - 02:34
28
Užkukavo gegutė (suvalkija) - 00:53
29
Graži paukštė lakštutė (suvalkija) - 00:50
30
Aš auginau mergelę (suvalkija) - 04:16
31
Vai, tu kasele (suvalkija) - 01:52
32
Aš prašiau dievo (suvalkija) - 02:08
33
Ant kalno malūnėlis (suvalkija) - 02:55
34
Atvažiuoja bernelis (suvalkija) - 01:10
35
Pasidainuokim, mudvi seselės (suvalkija) - 02:21
36
Kad dievulis duotų (suvalkija) - 02:30
37
Vai, jokit jokit (suvalkija) - 01:16
38
Viduj tamsios naktelės (suvalkija) - 03:31
39
Aušta aušrelė (suvalkija) - 04:17
40
Kad aš išginiau (suvalkija) - 01:31
41
Augo aržuolėlis (suvalkija) - 03:25
42
Vativolo olo olo (suvalkija) - 00:21
43
Tėveli mano (suvalkija) - 04:52
44
Kregždutelė lakūnelė (žemaitija) - 02:55
45
Oi, ginali ginali (žemaitija) - 00:18
46
Lakštingala – graži paukštė (suvalkija) - 01:06
47
Kad aš gėriau (suvalkija) - 03:07
48
Sesula mano, sesula lelijėla (dzūkija) - 03:32
49
Po sodų vaikščiojau (dzūkija) - 03:54
50
Gyst vuolungelė (žemaitija) - 02:08
51
ėšdyga daržė gielelė (žemaitija) - 02:11
52
Lekia gulbelės (žemaitija) - 03:36
53
Eisu laukon paveizietė (žemaitija) - 02:42
54
Kuoks tėn lėngvas puoilselis (žemaitija) - 01:40
55
Oi, jauga jauga žals pušynelis (žemaitija) - 01:23
56
Plaukė pylelė (žemaitija) - 01:45
57
Aš išdainiavau (žemaitija) - 02:18
58
Oi, pakełėna, oi, paviešėna (dzūkija) - 02:00
59
Tėvulio prievartėliuos (dzūkija) - 02:17
60
Pas šaltų šalcinėlį (dzūkija) - 01:15
61
Kad aš turėtau sakalo akelas (dzūkija) - 02:51
62
Užgiedoj bernelis vyšnelių sodely (dzūkija) - 01:33
63
Prałėkdamas bicinėlis pro dravį (dzūkija) - 02:55
64
Aš neisiu šįmet, nė kitą metą (suvalkija) - 02:01
65
Aš nusieičiau į klaipėdužę (mažoji lietuva) - 02:37
66
Kad aš neverkiu toli aidama (dzūkija) - 01:48
67
Oi, teka bėga vakarinė žvaigždełė (dzūkija) - 03:12
68
Oi, didi didi girios medeliai (dzūkija) - 03:55
69
Tu gegula, gegula raiboji (dzūkija) - 02:11
70
O, kap aš buvau pas savo motułį (dzūkija) - 02:42
71
Motula širdela (dzūkija) - 01:44
72
Pas matušį augau (žemaitija) - 02:44
73
Užaugau kaimely (suvalkija) - 03:58
Daugiau
1
Ratilio, ratilėl (dvejinė sutartinė) - 01:14
2
šila gegutėl kukavo (keturinė sutartinė) - 01:04
3
Lingaudėla, lingaudėla (keturinė sutartinė) - 01:31
4
Ryto, rytelio (keturinė sutartinė) - 01:07
5
Tūtoi tatatoi (keturinė sutartinė) - 00:57
6
Ratilėli, ratilėli (keturinė sutartinė) - 03:47
7
Kūkal, rože, ratilio (trejinė sutartinė atitariant) - 02:11
8
Lioj dagiłėli (trejinė sutartinė) - 02:23
9
Kūkal, rože, ratilio (keturinė sutartinė) - 02:57
10
Trys, trys, trys ratilėliu (keturinė sutartinė) - 01:38
11
Ratui, bitela (keturinė sutartinė) - 01:20
12
Ošei pati, martala (trejinė sutartinė) - 03:40
13
Užaugo liepa (trejinė sutartinė atitariant) - 02:41
14
Ričiau rotų, dobilio (trejinė sutartinė) - 01:14
15
Lioi lylio, ratilio (trejinė sutartinė) - 02:43
16
Du dobilėliai, dobile (keturinė sutartinė) - 01:43
17
Rai lylia, ratilėli, ratilia ( keturinė sutartinė keturiose) - 01:14
18
Ratilioj, lenkiau ratą (instrumentinė sutartinė) - 00:40
Daugiau
1
Symphonic rock - 08:10
2
Another brick in the wall - 04:19
3
Call me irresponsible - 03:08
4
Paris montmartre - 08:45
5
Teach me tonight - 02:33
6
Aretha! - 07:39
7
Funky smile - 03:01
8
Baby, it's cold outside - 04:00
9
Steampunk - 05:46
10
Cold duck time - 04:00
11
Cut the cake - 05:13
12
Blue skies - 02:19
13
Out of the doghouse - 03:27
14
You've got a friend in me - 02:58
15
Fireshaker - 05:46
16
Boogie express - 03:54
Daugiau
1
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. i. ouverture: lentement – vite – lentement - 05:41
2
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. ii. réjouissance - 02:26
3
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. iii. rondeau - 02:26
4
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. iv. loure - 02:21
5
Georg philipp telemann.uvertiūra (siuita) e-moll. v. passepied - 03:10
6
Georg philipp telemann. uvertiūra (siuita) e-moll. vi. air: un peu vivement - 04:22
7
Georg philipp telemann. uvertiūra (siuita) e-moll. vii. gigue - 02:24
8
Gustav holst.„šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2 . i. jig.vivace - 03:24
9
Gustav holst .„šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2 . ii. ostinato. presto - 02:03
10
Gustav holst „šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2. iii. intermezzo. andante con moto. - 04:27
11
Gustav holst „šv. pauliaus siuita“ styginių orkestrui, op. 20, nr. 2. iv. finale (the dargason). allegro - 03:51
12
Giedrius kuprevičius. „elegija tėvynę palikusiems“ akordeonui ir styginių orkestrui - 14:09
13
Julius andrejevas. „negrįžtančiam paukščiui“ fortepijonui ir styginių orkestrui - 08:32
Daugiau
1
ėgermaršas - 01:38
2
Vėjava - 01:54
3
Viedars - 01:44
4
Aukso galva - 01:31
5
Manietų valsas - 02:49
6
Mėmelio keturkinkis - 02:36
7
Trijų velnių šokis - 02:58
8
šiaučius - 01:41
9
Trampolkis - 01:50
10
šlepuks - 01:25
11
Lemburgis - 02:00
12
Spridikis - 01:02
13
Lemtetiūdis - 01:21
14
Dustars - 01:30
15
Lietuks - 01:20
16
Vengierka - 02:23
17
Insterburgo keturkinkis - 01:51
18
Klaipėdos suktinis jonkelis - 01:59
19
čiornas jonkelis - 05:05
Daugiau
1
Išaik, išaik, motula, an dvaro - 01:53
2
Motula mano, širdela - 01:14
3
Oi jo joi joi, dzievulėliau mano - 02:14
4
Supkit meskit mane jauną - 02:43
5
Oi, tu, sakale - 01:47
6
An tėvulio didžio dvaro - 03:53
7
Do žaliam sodi - 03:06
8
Vai tu, kasele, šilkų saujele - 02:17
9
Kelkis, dukrele - 02:20
10
Kad aš turėjau dvi sesytėles - 01:55
11
Tėvelio dvarely - 05:06
12
Ej mergelė per dvarelį - 03:05
13
Anksti rytą kėliau - 02:24
14
O kap aš buvau - 02:49
15
Ralio! - 00:28
16
šeduvos diržablis - 03:28
17
Turgus - 03:48
18
šeduvos kakanuška - 03:46
19
Obelyt, gražuolyt - 01:01
20
Gegutė sode, sode kukavo - 00:48
21
Mes buviemo, tūto - 00:51
22
Našlaitėlė - 01:12
23
Uldukas - 00:37
24
Tutučio tunčius trijose - 00:47
25
Tutučio tunčius keturiose - 00:57
26
Skrido bitė - 00:37
27
Aš sodely stovėjau - 00:28
28
O koki čia marti - 00:30
29
Ką tu, braliukai - 00:58
30
Tu, lydi lydeli žaliasai - 02:20
31
Pasidora, čiūto - 00:33
32
Našloita rūtala - 03:10
33
Ketina štarelis - 02:48
34
Išjoja joja, sodauto - 01:55
35
Bitele, ryto - 01:28
36
Maršas - 01:33
37
Polka tumba tumba kaip iš rago - 01:24
38
Polka - 01:50
39
Polka šeškus gaudo voverytį - 01:25
40
Tėvelių valsiukas - 01:40
41
Senoji polka - 01:43
42
Polka ružavais kraštais - 01:24
43
Dzūkų polka - 02:20
44
Valsas - 03:07
45
Polka vištytė - 01:35
46
Pipirinė polka - 01:20
47
Smuikų polka - 01:35
48
Fokstrotas - 03:40
49
Polka drugelis - 01:54
50
žirnikų polka - 02:26
51
Fokstrotas saulė leidžias - 01:44
52
Nedaugel gėriau - 05:20
53
Aisim sesutela galylia - 02:37
54
Ei jauga, jauga - 05:16
55
Anoj pusėj lauka - 03:25
56
Ant kalno vyšnia - 02:38
57
Auga unt kalna - 03:48
58
Ak, bruoli, bruoli - 04:08
59
Ei, kieno, kieno žalias kiemelis - 03:48
60
Ant kalno malūnėlis - 04:38
61
Už jūrų marių - 03:26
62
Runda - 01:31
63
Bieg upelė vingurdama - 01:09
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Prisijungimas su Facebook

Įspėjame, kad šiuo metu dėl techninių nesklandumų nėra galimybės prisijungti per facebook mobiliuose įrenginiuose, artimiausiu metu gedimai bus pašalinti. Ačiū už kantrybę
Uždaryti