lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
1
Kol aš dar augau pas motinelę (martynas jankus) - 01:29
2
Aš vis vėns kareivukas, vis svetimoj šalėlėj (marija klingerienė) - 01:51
3
O, kad aš ėjau per žali giri (adomas goberis) - 02:15
4
Triskart gaideliai gėdoji (marija klingerienė) - 03:51
5
Du broliukai kunigai (martynas dauskartas) - 00:47
6
Oi, eisu, eisu, čia nebibūsu (marija klingerienė) - 02:36
7
Vai kilau kilau, vai ir iškilau (martynas lacytis) - 01:30
8
žalioj lygioj l'ankužėj (augustas deivelaitis) - 01:53
9
Ar žadi, ar leidi šiporiui dukryti? (augustas deivelaitis) - 01:15
10
Ant marių kranto (martynas kavolis) - 00:43
11
širdėli mano, paklaidūni mano (marija klingerienė) - 01:34
12
Išbėg išbėgo iš rusnės kaimo (vilius žemaitaitis) - 01:22
13
Auga kėme oselis (erčius jurgenaitis) - 01:02
14
Biegau jūružėms, biegau maružėms (augustas deivelaitis) - 02:19
15
Oi, siuntė siuntė mane mamužė (gertrūda lacytienė) - 01:17
16
Mėrgėli mano, jaunoji mano (marija klingerienė) - 01:07
17
Oi, tamsi, oi, tamsi šioji naktėli (marija klingerienė) - 02:07
18
Aš keleivis keleivelis (martynas lacytis) - 03:18
19
Vai, žirge žirge, žirgeli mano (elzė jankutė) - 01:14
20
Oi, žuvėdra, žuvėdreli, baltasis paukšteli (erčius jurgenaitis) - 01:37
21
Netankē jojau aš tais keleliais (ana mažeiva) - 02:30
22
Lėkė vol'ungė per pakalnelę (adomas goberis) - 02:39
23
Negi rūstas augau, visas mylėjau (elzė jankutė) - 02:17
24
Ei, žirgi žirgėli, jodas bėrs žirgėli (marija klingerienė) - 02:52
25
Patolei neisiu iš vėveriškių sodėlio (marija klingerienė) - 01:58
26
Kam nuliūdai, mergyte? (augustas deivelaitis) - 02:49
27
Dainos melodija (martynas kavolis) - 00:33
28
Už jūroms marėms, už vandinėlių (marija klingerienė) - 02:52
29
Aš toli nuduota, toli pažadieta (gertrūda lacytienė) - 01:26
30
Schöne langsam parėjau (marija klingerienė) - 01:30
31
Aš keleivis keleivėlis (ana mažeiva) - 02:34
32
Kad žinočiau tą kalnėlį (marija klingerienė) - 00:48
33
Aš išėjau į turgelį (ana mažeiva) - 01:08
34
Greičpolkė (martynas dauskartas) - 00:33
35
Išėji cebedys, išėji cebedėni (augustas deivelaitis) - 01:01
36
Ir įšoko ožėlis į kopūstų daržą (marija klingerienė) - 01:33
37
Pas mus upis vingiais teka (vilius žemaitaitis) - 00:26
38
Kur banguoja nemunelis (augustas deivelaitis) - 02:27
Daugiau
1
Dai lakštava lakštuote in marių (agota voldemarienė) - 01:48
2
Tutučio tunčius trijuose (jūžintų skudutininkai) - 00:31
3
Tutučio tunčius keturiuose (jūžintų skudutininkai) - 00:46
4
Tė-tė trijuose (jūžintų skudutininkai) - 00:19
5
Bitytė sadi, sadauja (jūžintų skudutininkai) - 00:17
6
Lakštingalėle, liūdna paukštele (šilavoto dainininkės) - 02:13
7
Kas do čėsas, do gadynė (šilavoto dainininkės) - 01:45
8
Gane mergela jautelius (pažiegės dainininkės) - 01:38
9
Siunte motula, siunte viešnela (mečislovas stankevičius) - 01:14
10
žalia volungėla gajely giedoja (mečislovas stankevičius, antanas retkevičius) - 01:13
11
Nuvė brolalis šiena šienaucie (juozas voldemaras) - 01:31
12
Kalėdinė giesmė (juozas voldemaras) - 01:26
13
Dūdava dūdełė už karklyna (agota voldemarienė) - 00:55
14
Augo augo apynelis tevelio sodely (adutiškio dainininkai) - 02:01
15
Dainos melodija (juozas voldemaras) - 01:23
16
Ant tėvelio dvaro, ant didžiojo (šilavoto dainininkės) - 01:56
17
Stovi liepa gałi svirno (rodūnios dainininkai) - 00:50
18
ėjo brolalis šieno šienaucie (paulina ramelytė, morta šalcienė) - 01:09
19
Saniai buvau, saniai ūliojau (paulina ramelytė) - 00:28
20
žalia žalias žalynelis (paulina ramelytė) - 00:32
21
Tu kiškeli, lelimo (paulina ramelytė) - 00:28
22
Unksci rytą rytelį (paulina ramelytė) - 00:25
23
Vaikščiojo motułė po dvarą (mykolas matkevičius) - 00:21
24
Po ąžuołėliu, po garbuonėliu (mykolas matkevičius) - 00:18
25
Oi, pakełėje pavieškełėje (mykolas matkevičius) - 00:19
26
Pavasarėlio trumpa naktełė (mykolas matkevičius) - 00:28
27
An tėvelio dvarelio (mykolas matkevičius) - 00:22
28
Pucinėli raudoniausias (agota baušaitė) - 00:26
29
Kap sutekėj trys upełės (agota baušaitė) - 00:25
30
Tai tu man, mergela (agota baušaitė) - 00:22
31
Oj žuravko žuravko (m. raina) - 00:41
32
Dūdelės melodija (t. ciba) - 00:16
33
Dūdelės melodija (t. ciba) - 00:23
34
Dūdelės melodija (oleksij levkovič) - 00:14
35
Oi, aš dainuorius, aš dainuorelis (agota pukelienė) - 00:29
36
Oi, eisma eisma, mes čia nebūsma (agota pukelienė) - 00:27
37
Oi, gieriau gieriau (mykolas žydeckis) - 00:24
38
Oi diemedi diemedėli (rėklių dainininkai) - 01:23
39
Eik, sesute, darželin (rėklių dainininkai) - 00:45
40
Gražių dainelių daug girdėjau (rėklių dainininkai) - 01:58
Daugiau
1
Sodzino brolis obełėłį (ona pigagienė) - 00:57
2
Oi tu kuosela, leliumai (ona rakauskienė) - 01:21
3
Vai, kas girioj pamigo (marcelė baliukonienė) - 01:40
4
Leliumai, gili gili upełė (marija amšiejūtė, valerija amšiejūtė) - 00:34
5
Vidury dvaro meška karo (morta jovaišienė, ieva milienė) - 00:33
6
Zantos polka (konstantinas lukoševičius) - 00:51
7
Atbėga alnis devyniaragis (malvina grėbliūnienė) - 01:37
8
Kalėdų rytų dzyvai pasdarė (katrė šilanskienė) - 01:04
9
Oi močiute, močiute širdele (balys valenta) - 00:56
10
šitam dvari graži mergełė (adomas kamendulis) - 02:52
11
Vedė bobutė ožukų turgun (juozas krušna) - 01:18
12
Debesėli kerpesėli (anelė zeziulevičienė) - 01:14
13
Dūdelės melodija (petras janulevičius) - 01:06
14
Bėkit, baraliai (pranciška blažauskienė) - 01:21
15
Pabėk, bareli, skersai laukelį (emilija ivoškienė) - 01:18
16
Oi, aš pjaunu rugelius (katrė šilanskienė) - 01:54
17
An kalno, jan aukštojo (morta jovaišienė, ieva milienė) - 01:04
18
Lydu laidu, saulele (emilija ivoškienė) - 02:54
19
Oi tu varna (ona grigaliūnienė) - 01:14
20
Traji gaideliai giedojo (antanina kisieliauskienė) - 01:14
21
Oi tu sakal, sakałėli (juozas krušna) - 01:24
22
Motula mano, širdela mano (anelė burbienė) - 01:30
23
Jojo prijojo pilnas dvaras svetelių (elzbieta čaplikienė) - 00:50
24
Oi, dūzgia byzgia traki bicinėlis (marija amšiejūtė, valerija amšiejūtė) - 00:44
25
Kad aš ėjau per dvarelį (adomas kamendulis) - 01:55
26
Valsas (stasys dzimavičius) - 01:32
27
Subatėłės vakarėlį (daugų vestuvininkai) - 01:19
28
Polka (stasys dzimavičius) - 01:07
29
Krugu saulałė krugu (pranciška blažauskienė) - 01:07
30
Verpk, motula, linelius (katrė šilanskienė) - 01:45
31
šių naktelį per naktelį (antanina kisieliauskienė) - 00:59
32
Kad aš neverkiu toli aidama (pranciška blažauskienė) - 01:39
33
Kur mūs brolaliai gėrė (balys valenta) - 00:52
34
Sukčius (anelė zeziulevičiūtė, vlada sadauskienė) - 00:58
35
Dėkui svočiutiem už karvojėlį (domicelė mickevičienė) - 00:43
36
šilinė polka (julius kapka) - 00:53
37
Gałi kaimelio graži lygi lankełė (motiejus urbanavičius) - 01:29
38
Liūlia liūlia šitų (ona grigaliūnienė) - 00:31
39
Mikita (marija mizarienė) - 00:38
40
Cikano polka (konstantinas lukoševičius) - 00:49
41
Oi, kap aš buvau pas kūmutėłį (ona pigagienė) - 00:46
42
Atsibusk, žmogau (marija levandauskienė, katrė šilanskienė, adomas kamendulis) - 02:06
43
Oi mana širdela (marė karlonienė) - 00:48
44
Uojajajaijai, dzievuliau manas (izabelė narkevičienė) - 01:10
Daugiau
1
Pjaun lunkuo šyną (juozas alejūnas) - 00:50
2
Siuntė mane (stasys abromavičius) - 01:31
3
Valiou mon dalgielis (morta katkienė) - 00:38
4
Piemenų maršas (bonifacas brazinskas) - 00:29
5
Tildutė (bonifacas brazinskas) - 00:36
6
Vaikščiuojau, vaikščiuojau (jonas jukna) - 01:01
7
Suka lizdą gerveli (ona sutkienė) - 01:40
8
Kranklys (vladas šimkus) - 01:13
9
Pempė (vladas šimkus) - 00:59
10
Vieversiuko daina (jurgis valauskas) - 00:28
11
Volungė (vladas šimkus) - 01:12
12
Tupia žebris rugiuose (antanina karpienė) - 01:15
13
Ragelio melodija (mečislovas virmauskas) - 00:53
14
Kai linelius sėjau (antanina karpienė) - 00:56
15
Sausė lėnelē išdžiuovintė (jurgis valauskas) - 00:42
16
Abromaičių polka (stasys abromavičius, stasė abromavičiūtė) - 01:23
17
Paulausko valsas (stasys abromavičius, stasė abromavičiūtė) - 01:35
18
Auga auga apynelis (antanina ereminienė) - 00:52
19
Kryžiokas (stasys abromavičius) - 01:46
20
Ant aukšta kalnelia (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:44
21
Par beržynelį ir par pušynelį (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:14
22
Angelčikas (stasys abromavičius) - 02:19
23
Aušt aušrele, tek saulele (elena norvaišienė) - 01:14
24
šalabanas (stasys abromavičius) - 01:24
25
Par šėlą juojau (morta katkienė) - 00:45
26
Kaimo maršas (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 01:59
27
Suklika gulbeli ant jūrių (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:07
28
Labas vakars, mylas diedeli (ona sutkienė) - 02:26
29
Polka „duška“ (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 02:11
30
Jaunimo valsas (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 01:25
31
Devinti metelē, ne viena dienelė (antanina ereminienė) - 01:29
32
Oi oi oi, išeidama (morta katkienė) - 00:55
33
Senoji polka (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 01:33
34
Devynias suodas išjuodiau (morta katkienė) - 01:05
35
Ein panelė par kymelį (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:24
36
Maršas (jonas jocas) - 00:53
37
Uzizizi, sušalau (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:23
38
Polka „voverikė“ (bonifacas brazinskas) - 00:41
39
Mazurpolkė (bonifacas brazinskas) - 01:12
40
Oi, eiso eiso, čiuonai nebūsio (juozas alejūnas) - 01:19
41
Ainu keleliu, randu liepelį (antanina karpienė) - 01:47
42
Linksminkis, dangau (ona sutkienė) - 00:35
43
žėkeli, žėkelaiti (mečislovas virmauskas) - 02:21
Daugiau
1
Malu malu viena (juozapota kairienė) - 00:15
2
Zur zur melnyčia (šimonių giesmininkės) - 00:41
3
Trys, trys keturias brolalių kłėtys (biržų giesmininkai) - 01:15
4
Tūtoj sadūto (jonas plepas) - 01:18
5
Sidijo, beržel, sidijo leliula (petras lapenė) - 00:48
6
Svirtis svira junt vartelių (biržų giesmininkai) - 00:51
7
Obelyt gražuolyt (petras lapienė) - 01:03
8
Aš sodely stovėjau (jonas plepas) - 01:04
9
Mina mina, minagaučio lylio (biržų giesmininkai) - 02:01
10
Untytė (biržų skudutininkai) - 01:17
11
Du žaliūs berželiai (biržų skudutininkai) - 01:02
12
Du žali berželiai (jonas plepas) - 01:08
13
Du žaliūs berželiai (biržų giesmininkai) - 00:53
14
Atžagarinė (biržų skudutininkai) - 00:40
15
Saulala sadinā, lylia (karolina statulevičienė) - 01:15
16
Valioj pievų pievutėlį (povilas kriuka) - 00:50
17
Varykit, bobelės (kazys čivilis) - 00:45
18
Stingo, karvytės, stingo (uršulė augustinienė) - 00:19
19
Melodija karvėms iš girios sušaukti (jurgis musninkas) - 00:30
20
Atsikėlo - da ne diena (elžbieta vasiliauskienė) - 01:02
21
Tirliavimas (stasys paliulis) - 00:50
22
Ralio ralio, mana karvutes (juozas markevičius) - 00:58
23
Tpruk tpruk, žaloja (uršulė augustinienė) - 00:34
24
Merginų aplojimas (jurgis musninkas) - 00:31
25
Titity tatatoj, kas ti gražė triūbijo? (biržų giesmininkai) - 01:18
26
Utitiūtitiut (vabalninko trimitininkai) - 01:03
27
Tūto, jei tūto, jėjau rytelį, tūto (tatkūnų giesmininkės) - 00:37
28
Intakas (vabalninko trimitininkai) - 00:35
29
Abełėla, tūta, tūtava (vidiškių giesmininkės) - 01:40
30
Du dobiłėliai, trys dobiłėliai (tatkūnų giesmininkės) - 01:52
31
Tytytitit (vabalninko trimitininkai) - 00:42
32
Dobilutėli dobilio, susidūmoja, dobilio (tatkūnų giesmininkės) - 00:41
33
Gedula liepa, gedula (vidiškių giesmininkės) - 01:33
34
Katė (vabalninko trimitininkai) - 00:40
35
Aviža praše gražiai pasėte (tatkūnų giesmininkės) - 00:53
36
šiaip sėjo linelį, teip sėjo linelį (užulėnio giesmininkės) - 02:02
37
čiutyta rūtela (pyragių lamzdelininkai) - 00:49
38
čigonėlis (pyragių lamzdelininkai) - 00:58
39
Išvedžio ožį, ožį int ulyčias (vidiškių giesmininkės) - 01:04
40
Išjoja joja, sodauto (vidiškių giesmininkės) - 02:11
41
Užaugina mani motinala (seserys glemžaitės) - 01:34
42
Kas tėn ateina, kas tė atdūluoji? (užulėnio giesmininkės) - 00:57
43
O mes du broliukai (ukmergės muzikantai) - 01:30
44
Kai aš jojau jojau (emilija zaukaitė-kuzavinienė) - 01:11
45
Sutamo tamo tumsi naktala (seserys glemžaitės) - 01:42
46
Tragedijos valsas (juozas ulba) - 03:22
47
Vestuvių maršas (petras sakalauskas) - 01:19
48
Par šilalį jojo (vidiškių giesmininkės) - 01:25
49
Vestuvių maršas (petras sakalauskas) - 01:26
50
Aušt aušrala, tek saulala (kupiškio dainininkės) - 01:44
51
Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji (ukmergės muzikantai) - 01:22
52
Kol neverki, sesute (vidiškių giesmininkės) - 01:06
53
Atsisveikinimo maršas (juozas ulba) - 01:32
54
Artojų polka (juozas ulba) - 01:09
55
Oi, smūtnas smūtnas vakarėlis (kupiškio dainininkės) - 01:26
56
Linksmoji polka (ukmergės muzikantai) - 01:42
57
Pandėlio polka (mikas marciukas, kazys latvėnas) - 01:30
58
Girtas guli bernelis (šimonių giesmininkės) - 01:29
59
Suktinis (juozas kutelis) - 00:45
60
Untyte, tatata (šimonių giesmininkės) - 00:24
61
Eisma, sesės, dobilio (šimonių giesmininkės) - 00:47
62
špoko polka (jonas špokas) - 00:54
63
Kas tar teka par dvarelį? (šimonių giesmininkės) - 00:59
64
Atburkava karvełėlis (šimonių giesmininkės) - 00:58
65
Smarkioji polka (jonas špokas) - 01:02
66
Sanas mana tevukelis pa dvarų ulioja (marijona dičiūnienė) - 00:47
67
Suktinis (gasparas baltrūnas) - 00:46
68
Dai kap pūte vejas ųžuolyną (marijona kazlauskienė) - 00:57
69
Arklys bega, žałį minde (marijona kazlauskienė) - 01:23
70
Ožiukas (juozas gudėnas) - 01:28
71
Rātasai (juozas gudėnas) - 01:10
72
Kupalija, kalnas kalnalis (marijona kazlauskienė) - 01:19
73
Pyniau vainikų žalių lelendrų (marijona dičiūnienė) - 00:45
74
žaliajaj giralaj genelis kala (marijona kazlauskienė) - 00:54
75
Kuzma (tuina) polka (mikas marciukas, kazys latvėnas) - 01:15
76
Kad užtekėja šviesi sauliula (marijona kazlauskienė) - 01:06
77
Liūlia liūlia, sūnutis mana, liūlia (uršulė augustinienė) - 01:04
Daugiau
1
šaly kelio jovaras stovėjo (marija rimienė) - 01:20
2
Vai tu rugeli žiemkentėli (marė arnastauskienė) - 00:52
3
Piemenų melodija (jurgis byla) - 00:53
4
Oi, tai dėkui saulutei, ką anksti nusileido (agota mikulevičienė) - 02:41
5
Stovi jovaras vartuose (marija rimienė) - 00:55
6
Piemenukų melodija (jurgis gudynas) - 01:17
7
Prieš kalną beržai, pakalnėj klevai (martynas jankus) - 01:15
8
Senovės valsas (simas popiera) - 01:33
9
šocas (pranas puskunigis) - 01:14
10
Vai, niekur nėra tokio dvaružėlio (vincas kazimierskas) - 01:01
11
Aš prašiau dievo per visą dieną (juozas radzevičius) - 01:07
12
Polka (juozas radzevičius) - 00:56
13
Turiu gražią kumelaitę (ona kvedaravičienė) - 00:23
14
Polka (juozas radzevičius) - 00:40
15
Mazurpolkė „aukštoji“ (juozas radzevičius) - 00:43
16
Aš mergelę auginau, kai vyšnelę nokinau (vincas kazimierskas) - 01:21
17
Kalbin mergelę dieverėliai (vincas kazimierskas) - 01:41
18
Auk, sesute, greitai (marė žemaitienė) - 00:39
19
Valsiukas su riksmu (jurgis byla) - 00:59
20
Už nemunėlio ant akmenėlio (marė žemaitienė) - 00:42
21
Kelk, dukrele, pamigai (agota mikulevičienė) - 01:05
22
Polka (jurgis byla) - 01:09
23
Polka (jurgis gudynas) - 01:22
24
Pūtė pūtė šiaurus vėjelis (ona žebrauskienė) - 01:22
25
Vai tu kasele, šilkų saujele (agota mikulevičienė) - 01:58
26
Vestuvinis maršas išleidžiant (jurgis byla) - 00:45
27
Aš neisiu šįmet nė kitą metą (marė arnastauskienė) - 00:34
28
Vai, jokit jokit, jauni broleliai (agota mikulevičienė) - 01:16
29
šėriau žirgelį (jonas stadalnikas) - 01:03
30
Graži paukštė lakštutė (juozas radzevičius) - 00:55
31
Vai giria giria, girele žalioji (magdalena radzevičienė) - 01:44
32
Vai giria giria, girele žalioji (marė arnastauskienė) - 00:28
33
Polka (jurgis byla) - 00:42
34
Ko liūdit, sveteliai, ko nedainuojat? (marė arnastauskienė) - 00:51
35
Mazurpolkė (jonas stadalnikas) - 00:46
36
Už stalo sėdau, gražiai dainavau (agota mikulevičienė) - 01:02
37
Gerkit aplinkui, duokit šaltyšiui (magdalena mikulevičienė) - 00:22
38
Polka (jurgis gudynas) - 00:55
39
Oi, ką kalba apynėlis (agota mikulevičienė) - 01:40
40
Per šilą jojau (pranas puskunigis) - 00:47
41
Tu mano motinėle (agota mikulevičienė) - 00:58
42
Oi, ūžkit gauskit (pranas puskunigis) - 00:59
Daugiau
1
ėjo siaučius par miestelį - 00:40
2
Nieks nežina, nieks nemata - 01:57
3
Jūs mergos bajorkos - 00:51
4
Būdams linksmas kaip paukštelis - 02:05
5
Aš jaunas bernelis linskmai uliojau - 02:03
6
Būdams linksmas kaip paukštelis - 02:56
7
Tu tvorela, tu stiprioji - 01:49
8
Dziedai mano, dūšia mano - 00:53
9
Pakelk galvu, ar išauša - 01:16
10
Dabar prisiminsim šventą blaivystį - 01:00
11
Mausienėle, ar basveika - 01:51
12
Sykį nutarė kaimynai - 00:24
13
Tu tuorele, tu teisioji - 01:32
14
Ar sargi, pijakeli mana - 02:35
15
Aisim, katre, pupu kult - 00:47
16
Vai, ar sergi, dieduli mano - 01:53
17
Vai, kai tu sirgsi - 00:41
18
O kur buvojai, pijokėli mano - 02:30
19
Vai, kur tu buvai, berneli mano - 00:40
20
Anksti rytą keldama - 00:55
21
Kupčius, kupčius daminykas - 00:51
22
Vilniuj šokau, vilniuj gėriau - 01:26
23
Arielkėla tu pilkoja - 01:24
24
Linksmas būdams kaip paukštelis - 01:17
25
Pasigėriau žalio vyno - 01:05
26
Pradėsim dainuoti - 00:31
27
Kad pijokų nebūt buvi - 00:28
28
O kur nakvojai, pijokėli mano - 02:06
29
Mausiuviene, toj dėdienė - 00:36
30
Ajo pati karčmon gert - 01:09
31
Trys braliukai šienpjavėliai - 01:07
32
Oi dieduli dieduli, kada tu mirsi - 01:34
33
Mūsų kaimo tai broliukai - 01:46
34
Pakelk galvą, ar neaušta - 01:13
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.