lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
1
Kol aš dar augau pas motinelę (martynas jankus) - 01:29
2
Aš vis vėns kareivukas, vis svetimoj šalėlėj (marija klingerienė) - 01:51
3
O, kad aš ėjau per žali giri (adomas goberis) - 02:15
4
Triskart gaideliai gėdoji (marija klingerienė) - 03:51
5
Du broliukai kunigai (martynas dauskartas) - 00:47
6
Oi, eisu, eisu, čia nebibūsu (marija klingerienė) - 02:36
7
Vai kilau kilau, vai ir iškilau (martynas lacytis) - 01:30
8
žalioj lygioj l'ankužėj (augustas deivelaitis) - 01:53
9
Ar žadi, ar leidi šiporiui dukryti? (augustas deivelaitis) - 01:15
10
Ant marių kranto (martynas kavolis) - 00:43
11
širdėli mano, paklaidūni mano (marija klingerienė) - 01:34
12
Išbėg išbėgo iš rusnės kaimo (vilius žemaitaitis) - 01:22
13
Auga kėme oselis (erčius jurgenaitis) - 01:02
14
Biegau jūružėms, biegau maružėms (augustas deivelaitis) - 02:19
15
Oi, siuntė siuntė mane mamužė (gertrūda lacytienė) - 01:17
16
Mėrgėli mano, jaunoji mano (marija klingerienė) - 01:07
17
Oi, tamsi, oi, tamsi šioji naktėli (marija klingerienė) - 02:07
18
Aš keleivis keleivelis (martynas lacytis) - 03:18
19
Vai, žirge žirge, žirgeli mano (elzė jankutė) - 01:14
20
Oi, žuvėdra, žuvėdreli, baltasis paukšteli (erčius jurgenaitis) - 01:37
21
Netankē jojau aš tais keleliais (ana mažeiva) - 02:30
22
Lėkė vol'ungė per pakalnelę (adomas goberis) - 02:39
23
Negi rūstas augau, visas mylėjau (elzė jankutė) - 02:17
24
Ei, žirgi žirgėli, jodas bėrs žirgėli (marija klingerienė) - 02:52
25
Patolei neisiu iš vėveriškių sodėlio (marija klingerienė) - 01:58
26
Kam nuliūdai, mergyte? (augustas deivelaitis) - 02:49
27
Dainos melodija (martynas kavolis) - 00:33
28
Už jūroms marėms, už vandinėlių (marija klingerienė) - 02:52
29
Aš toli nuduota, toli pažadieta (gertrūda lacytienė) - 01:26
30
Schöne langsam parėjau (marija klingerienė) - 01:30
31
Aš keleivis keleivėlis (ana mažeiva) - 02:34
32
Kad žinočiau tą kalnėlį (marija klingerienė) - 00:48
33
Aš išėjau į turgelį (ana mažeiva) - 01:08
34
Greičpolkė (martynas dauskartas) - 00:33
35
Išėji cebedys, išėji cebedėni (augustas deivelaitis) - 01:01
36
Ir įšoko ožėlis į kopūstų daržą (marija klingerienė) - 01:33
37
Pas mus upis vingiais teka (vilius žemaitaitis) - 00:26
38
Kur banguoja nemunelis (augustas deivelaitis) - 02:27
Daugiau
1
Dai lakštava lakštuote in marių (agota voldemarienė) - 01:48
2
Tutučio tunčius trijuose (jūžintų skudutininkai) - 00:31
3
Tutučio tunčius keturiuose (jūžintų skudutininkai) - 00:46
4
Tė-tė trijuose (jūžintų skudutininkai) - 00:19
5
Bitytė sadi, sadauja (jūžintų skudutininkai) - 00:17
6
Lakštingalėle, liūdna paukštele (šilavoto dainininkės) - 02:13
7
Kas do čėsas, do gadynė (šilavoto dainininkės) - 01:45
8
Gane mergela jautelius (pažiegės dainininkės) - 01:38
9
Siunte motula, siunte viešnela (mečislovas stankevičius) - 01:14
10
žalia volungėla gajely giedoja (mečislovas stankevičius, antanas retkevičius) - 01:13
11
Nuvė brolalis šiena šienaucie (juozas voldemaras) - 01:31
12
Kalėdinė giesmė (juozas voldemaras) - 01:26
13
Dūdava dūdełė už karklyna (agota voldemarienė) - 00:55
14
Augo augo apynelis tevelio sodely (adutiškio dainininkai) - 02:01
15
Dainos melodija (juozas voldemaras) - 01:23
16
Ant tėvelio dvaro, ant didžiojo (šilavoto dainininkės) - 01:56
17
Stovi liepa gałi svirno (rodūnios dainininkai) - 00:50
18
ėjo brolalis šieno šienaucie (paulina ramelytė, morta šalcienė) - 01:09
19
Saniai buvau, saniai ūliojau (paulina ramelytė) - 00:28
20
žalia žalias žalynelis (paulina ramelytė) - 00:32
21
Tu kiškeli, lelimo (paulina ramelytė) - 00:28
22
Unksci rytą rytelį (paulina ramelytė) - 00:25
23
Vaikščiojo motułė po dvarą (mykolas matkevičius) - 00:21
24
Po ąžuołėliu, po garbuonėliu (mykolas matkevičius) - 00:18
25
Oi, pakełėje pavieškełėje (mykolas matkevičius) - 00:19
26
Pavasarėlio trumpa naktełė (mykolas matkevičius) - 00:28
27
An tėvelio dvarelio (mykolas matkevičius) - 00:22
28
Pucinėli raudoniausias (agota baušaitė) - 00:26
29
Kap sutekėj trys upełės (agota baušaitė) - 00:25
30
Tai tu man, mergela (agota baušaitė) - 00:22
31
Oj žuravko žuravko (m. raina) - 00:41
32
Dūdelės melodija (t. ciba) - 00:16
33
Dūdelės melodija (t. ciba) - 00:23
34
Dūdelės melodija (oleksij levkovič) - 00:14
35
Oi, aš dainuorius, aš dainuorelis (agota pukelienė) - 00:29
36
Oi, eisma eisma, mes čia nebūsma (agota pukelienė) - 00:27
37
Oi, gieriau gieriau (mykolas žydeckis) - 00:24
38
Oi diemedi diemedėli (rėklių dainininkai) - 01:23
39
Eik, sesute, darželin (rėklių dainininkai) - 00:45
40
Gražių dainelių daug girdėjau (rėklių dainininkai) - 01:58
Daugiau
1
Sodzino brolis obełėłį (ona pigagienė) - 00:57
2
Oi tu kuosela, leliumai (ona rakauskienė) - 01:21
3
Vai, kas girioj pamigo (marcelė baliukonienė) - 01:40
4
Leliumai, gili gili upełė (marija amšiejūtė, valerija amšiejūtė) - 00:34
5
Vidury dvaro meška karo (morta jovaišienė, ieva milienė) - 00:33
6
Zantos polka (konstantinas lukoševičius) - 00:51
7
Atbėga alnis devyniaragis (malvina grėbliūnienė) - 01:37
8
Kalėdų rytų dzyvai pasdarė (katrė šilanskienė) - 01:04
9
Oi močiute, močiute širdele (balys valenta) - 00:56
10
šitam dvari graži mergełė (adomas kamendulis) - 02:52
11
Vedė bobutė ožukų turgun (juozas krušna) - 01:18
12
Debesėli kerpesėli (anelė zeziulevičienė) - 01:14
13
Dūdelės melodija (petras janulevičius) - 01:06
14
Bėkit, baraliai (pranciška blažauskienė) - 01:21
15
Pabėk, bareli, skersai laukelį (emilija ivoškienė) - 01:18
16
Oi, aš pjaunu rugelius (katrė šilanskienė) - 01:54
17
An kalno, jan aukštojo (morta jovaišienė, ieva milienė) - 01:04
18
Lydu laidu, saulele (emilija ivoškienė) - 02:54
19
Oi tu varna (ona grigaliūnienė) - 01:14
20
Traji gaideliai giedojo (antanina kisieliauskienė) - 01:14
21
Oi tu sakal, sakałėli (juozas krušna) - 01:24
22
Motula mano, širdela mano (anelė burbienė) - 01:30
23
Jojo prijojo pilnas dvaras svetelių (elzbieta čaplikienė) - 00:50
24
Oi, dūzgia byzgia traki bicinėlis (marija amšiejūtė, valerija amšiejūtė) - 00:44
25
Kad aš ėjau per dvarelį (adomas kamendulis) - 01:55
26
Valsas (stasys dzimavičius) - 01:32
27
Subatėłės vakarėlį (daugų vestuvininkai) - 01:19
28
Polka (stasys dzimavičius) - 01:07
29
Krugu saulałė krugu (pranciška blažauskienė) - 01:07
30
Verpk, motula, linelius (katrė šilanskienė) - 01:45
31
šių naktelį per naktelį (antanina kisieliauskienė) - 00:59
32
Kad aš neverkiu toli aidama (pranciška blažauskienė) - 01:39
33
Kur mūs brolaliai gėrė (balys valenta) - 00:52
34
Sukčius (anelė zeziulevičiūtė, vlada sadauskienė) - 00:58
35
Dėkui svočiutiem už karvojėlį (domicelė mickevičienė) - 00:43
36
šilinė polka (julius kapka) - 00:53
37
Gałi kaimelio graži lygi lankełė (motiejus urbanavičius) - 01:29
38
Liūlia liūlia šitų (ona grigaliūnienė) - 00:31
39
Mikita (marija mizarienė) - 00:38
40
Cikano polka (konstantinas lukoševičius) - 00:49
41
Oi, kap aš buvau pas kūmutėłį (ona pigagienė) - 00:46
42
Atsibusk, žmogau (marija levandauskienė, katrė šilanskienė, adomas kamendulis) - 02:06
43
Oi mana širdela (marė karlonienė) - 00:48
44
Uojajajaijai, dzievuliau manas (izabelė narkevičienė) - 01:10
Daugiau
1
Pjaun lunkuo šyną (juozas alejūnas) - 00:50
2
Siuntė mane (stasys abromavičius) - 01:31
3
Valiou mon dalgielis (morta katkienė) - 00:38
4
Piemenų maršas (bonifacas brazinskas) - 00:29
5
Tildutė (bonifacas brazinskas) - 00:36
6
Vaikščiuojau, vaikščiuojau (jonas jukna) - 01:01
7
Suka lizdą gerveli (ona sutkienė) - 01:40
8
Kranklys (vladas šimkus) - 01:13
9
Pempė (vladas šimkus) - 00:59
10
Vieversiuko daina (jurgis valauskas) - 00:28
11
Volungė (vladas šimkus) - 01:12
12
Tupia žebris rugiuose (antanina karpienė) - 01:15
13
Ragelio melodija (mečislovas virmauskas) - 00:53
14
Kai linelius sėjau (antanina karpienė) - 00:56
15
Sausė lėnelē išdžiuovintė (jurgis valauskas) - 00:42
16
Abromaičių polka (stasys abromavičius, stasė abromavičiūtė) - 01:23
17
Paulausko valsas (stasys abromavičius, stasė abromavičiūtė) - 01:35
18
Auga auga apynelis (antanina ereminienė) - 00:52
19
Kryžiokas (stasys abromavičius) - 01:46
20
Ant aukšta kalnelia (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:44
21
Par beržynelį ir par pušynelį (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:14
22
Angelčikas (stasys abromavičius) - 02:19
23
Aušt aušrele, tek saulele (elena norvaišienė) - 01:14
24
šalabanas (stasys abromavičius) - 01:24
25
Par šėlą juojau (morta katkienė) - 00:45
26
Kaimo maršas (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 01:59
27
Suklika gulbeli ant jūrių (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:07
28
Labas vakars, mylas diedeli (ona sutkienė) - 02:26
29
Polka „duška“ (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 02:11
30
Jaunimo valsas (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 01:25
31
Devinti metelē, ne viena dienelė (antanina ereminienė) - 01:29
32
Oi oi oi, išeidama (morta katkienė) - 00:55
33
Senoji polka (povilas birzgiolas, kleopas skrickis, jurgis zaksas) - 01:33
34
Devynias suodas išjuodiau (morta katkienė) - 01:05
35
Ein panelė par kymelį (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:24
36
Maršas (jonas jocas) - 00:53
37
Uzizizi, sušalau (malvina montvydienė, akvelina montvydaitė) - 01:23
38
Polka „voverikė“ (bonifacas brazinskas) - 00:41
39
Mazurpolkė (bonifacas brazinskas) - 01:12
40
Oi, eiso eiso, čiuonai nebūsio (juozas alejūnas) - 01:19
41
Ainu keleliu, randu liepelį (antanina karpienė) - 01:47
42
Linksminkis, dangau (ona sutkienė) - 00:35
43
žėkeli, žėkelaiti (mečislovas virmauskas) - 02:21
Daugiau
1
Malu malu viena (juozapota kairienė) - 00:15
2
Zur zur melnyčia (šimonių giesmininkės) - 00:41
3
Trys, trys keturias brolalių kłėtys (biržų giesmininkai) - 01:15
4
Tūtoj sadūto (jonas plepas) - 01:18
5
Sidijo, beržel, sidijo leliula (petras lapenė) - 00:48
6
Svirtis svira junt vartelių (biržų giesmininkai) - 00:51
7
Obelyt gražuolyt (petras lapienė) - 01:03
8
Aš sodely stovėjau (jonas plepas) - 01:04
9
Mina mina, minagaučio lylio (biržų giesmininkai) - 02:01
10
Untytė (biržų skudutininkai) - 01:17
11
Du žaliūs berželiai (biržų skudutininkai) - 01:02
12
Du žali berželiai (jonas plepas) - 01:08
13
Du žaliūs berželiai (biržų giesmininkai) - 00:53
14
Atžagarinė (biržų skudutininkai) - 00:40
15
Saulala sadinā, lylia (karolina statulevičienė) - 01:15
16
Valioj pievų pievutėlį (povilas kriuka) - 00:50
17
Varykit, bobelės (kazys čivilis) - 00:45
18
Stingo, karvytės, stingo (uršulė augustinienė) - 00:19
19
Melodija karvėms iš girios sušaukti (jurgis musninkas) - 00:30
20
Atsikėlo - da ne diena (elžbieta vasiliauskienė) - 01:02
21
Tirliavimas (stasys paliulis) - 00:50
22
Ralio ralio, mana karvutes (juozas markevičius) - 00:58
23
Tpruk tpruk, žaloja (uršulė augustinienė) - 00:34
24
Merginų aplojimas (jurgis musninkas) - 00:31
25
Titity tatatoj, kas ti gražė triūbijo? (biržų giesmininkai) - 01:18
26
Utitiūtitiut (vabalninko trimitininkai) - 01:03
27
Tūto, jei tūto, jėjau rytelį, tūto (tatkūnų giesmininkės) - 00:37
28
Intakas (vabalninko trimitininkai) - 00:35
29
Abełėla, tūta, tūtava (vidiškių giesmininkės) - 01:40
30
Du dobiłėliai, trys dobiłėliai (tatkūnų giesmininkės) - 01:52
31
Tytytitit (vabalninko trimitininkai) - 00:42
32
Dobilutėli dobilio, susidūmoja, dobilio (tatkūnų giesmininkės) - 00:41
33
Gedula liepa, gedula (vidiškių giesmininkės) - 01:33
34
Katė (vabalninko trimitininkai) - 00:40
35
Aviža praše gražiai pasėte (tatkūnų giesmininkės) - 00:53
36
šiaip sėjo linelį, teip sėjo linelį (užulėnio giesmininkės) - 02:02
37
čiutyta rūtela (pyragių lamzdelininkai) - 00:49
38
čigonėlis (pyragių lamzdelininkai) - 00:58
39
Išvedžio ožį, ožį int ulyčias (vidiškių giesmininkės) - 01:04
40
Išjoja joja, sodauto (vidiškių giesmininkės) - 02:11
41
Užaugina mani motinala (seserys glemžaitės) - 01:34
42
Kas tėn ateina, kas tė atdūluoji? (užulėnio giesmininkės) - 00:57
43
O mes du broliukai (ukmergės muzikantai) - 01:30
44
Kai aš jojau jojau (emilija zaukaitė-kuzavinienė) - 01:11
45
Sutamo tamo tumsi naktala (seserys glemžaitės) - 01:42
46
Tragedijos valsas (juozas ulba) - 03:22
47
Vestuvių maršas (petras sakalauskas) - 01:19
48
Par šilalį jojo (vidiškių giesmininkės) - 01:25
49
Vestuvių maršas (petras sakalauskas) - 01:26
50
Aušt aušrala, tek saulala (kupiškio dainininkės) - 01:44
51
Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji (ukmergės muzikantai) - 01:22
52
Kol neverki, sesute (vidiškių giesmininkės) - 01:06
53
Atsisveikinimo maršas (juozas ulba) - 01:32
54
Artojų polka (juozas ulba) - 01:09
55
Oi, smūtnas smūtnas vakarėlis (kupiškio dainininkės) - 01:26
56
Linksmoji polka (ukmergės muzikantai) - 01:42
57
Pandėlio polka (mikas marciukas, kazys latvėnas) - 01:30
58
Girtas guli bernelis (šimonių giesmininkės) - 01:29
59
Suktinis (juozas kutelis) - 00:45
60
Untyte, tatata (šimonių giesmininkės) - 00:24
61
Eisma, sesės, dobilio (šimonių giesmininkės) - 00:47
62
špoko polka (jonas špokas) - 00:54
63
Kas tar teka par dvarelį? (šimonių giesmininkės) - 00:59
64
Atburkava karvełėlis (šimonių giesmininkės) - 00:58
65
Smarkioji polka (jonas špokas) - 01:02
66
Sanas mana tevukelis pa dvarų ulioja (marijona dičiūnienė) - 00:47
67
Suktinis (gasparas baltrūnas) - 00:46
68
Dai kap pūte vejas ųžuolyną (marijona kazlauskienė) - 00:57
69
Arklys bega, žałį minde (marijona kazlauskienė) - 01:23
70
Ožiukas (juozas gudėnas) - 01:28
71
Rātasai (juozas gudėnas) - 01:10
72
Kupalija, kalnas kalnalis (marijona kazlauskienė) - 01:19
73
Pyniau vainikų žalių lelendrų (marijona dičiūnienė) - 00:45
74
žaliajaj giralaj genelis kala (marijona kazlauskienė) - 00:54
75
Kuzma (tuina) polka (mikas marciukas, kazys latvėnas) - 01:15
76
Kad užtekėja šviesi sauliula (marijona kazlauskienė) - 01:06
77
Liūlia liūlia, sūnutis mana, liūlia (uršulė augustinienė) - 01:04
Daugiau
1
šaly kelio jovaras stovėjo (marija rimienė) - 01:20
2
Vai tu rugeli žiemkentėli (marė arnastauskienė) - 00:52
3
Piemenų melodija (jurgis byla) - 00:53
4
Oi, tai dėkui saulutei, ką anksti nusileido (agota mikulevičienė) - 02:41
5
Stovi jovaras vartuose (marija rimienė) - 00:55
6
Piemenukų melodija (jurgis gudynas) - 01:17
7
Prieš kalną beržai, pakalnėj klevai (martynas jankus) - 01:15
8
Senovės valsas (simas popiera) - 01:33
9
šocas (pranas puskunigis) - 01:14
10
Vai, niekur nėra tokio dvaružėlio (vincas kazimierskas) - 01:01
11
Aš prašiau dievo per visą dieną (juozas radzevičius) - 01:07
12
Polka (juozas radzevičius) - 00:56
13
Turiu gražią kumelaitę (ona kvedaravičienė) - 00:23
14
Polka (juozas radzevičius) - 00:40
15
Mazurpolkė „aukštoji“ (juozas radzevičius) - 00:43
16
Aš mergelę auginau, kai vyšnelę nokinau (vincas kazimierskas) - 01:21
17
Kalbin mergelę dieverėliai (vincas kazimierskas) - 01:41
18
Auk, sesute, greitai (marė žemaitienė) - 00:39
19
Valsiukas su riksmu (jurgis byla) - 00:59
20
Už nemunėlio ant akmenėlio (marė žemaitienė) - 00:42
21
Kelk, dukrele, pamigai (agota mikulevičienė) - 01:05
22
Polka (jurgis byla) - 01:09
23
Polka (jurgis gudynas) - 01:22
24
Pūtė pūtė šiaurus vėjelis (ona žebrauskienė) - 01:22
25
Vai tu kasele, šilkų saujele (agota mikulevičienė) - 01:58
26
Vestuvinis maršas išleidžiant (jurgis byla) - 00:45
27
Aš neisiu šįmet nė kitą metą (marė arnastauskienė) - 00:34
28
Vai, jokit jokit, jauni broleliai (agota mikulevičienė) - 01:16
29
šėriau žirgelį (jonas stadalnikas) - 01:03
30
Graži paukštė lakštutė (juozas radzevičius) - 00:55
31
Vai giria giria, girele žalioji (magdalena radzevičienė) - 01:44
32
Vai giria giria, girele žalioji (marė arnastauskienė) - 00:28
33
Polka (jurgis byla) - 00:42
34
Ko liūdit, sveteliai, ko nedainuojat? (marė arnastauskienė) - 00:51
35
Mazurpolkė (jonas stadalnikas) - 00:46
36
Už stalo sėdau, gražiai dainavau (agota mikulevičienė) - 01:02
37
Gerkit aplinkui, duokit šaltyšiui (magdalena mikulevičienė) - 00:22
38
Polka (jurgis gudynas) - 00:55
39
Oi, ką kalba apynėlis (agota mikulevičienė) - 01:40
40
Per šilą jojau (pranas puskunigis) - 00:47
41
Tu mano motinėle (agota mikulevičienė) - 00:58
42
Oi, ūžkit gauskit (pranas puskunigis) - 00:59
Daugiau
1
ėjo siaučius par miestelį - 00:40
2
Nieks nežina, nieks nemata - 01:57
3
Jūs mergos bajorkos - 00:51
4
Būdams linksmas kaip paukštelis - 02:05
5
Aš jaunas bernelis linskmai uliojau - 02:03
6
Būdams linksmas kaip paukštelis - 02:56
7
Tu tvorela, tu stiprioji - 01:49
8
Dziedai mano, dūšia mano - 00:53
9
Pakelk galvu, ar išauša - 01:16
10
Dabar prisiminsim šventą blaivystį - 01:00
11
Mausienėle, ar basveika - 01:51
12
Sykį nutarė kaimynai - 00:24
13
Tu tuorele, tu teisioji - 01:32
14
Ar sargi, pijakeli mana - 02:35
15
Aisim, katre, pupu kult - 00:47
16
Vai, ar sergi, dieduli mano - 01:53
17
Vai, kai tu sirgsi - 00:41
18
O kur buvojai, pijokėli mano - 02:30
19
Vai, kur tu buvai, berneli mano - 00:40
20
Anksti rytą keldama - 00:55
21
Kupčius, kupčius daminykas - 00:51
22
Vilniuj šokau, vilniuj gėriau - 01:26
23
Arielkėla tu pilkoja - 01:24
24
Linksmas būdams kaip paukštelis - 01:17
25
Pasigėriau žalio vyno - 01:05
26
Pradėsim dainuoti - 00:31
27
Kad pijokų nebūt buvi - 00:28
28
O kur nakvojai, pijokėli mano - 02:06
29
Mausiuviene, toj dėdienė - 00:36
30
Ajo pati karčmon gert - 01:09
31
Trys braliukai šienpjavėliai - 01:07
32
Oi dieduli dieduli, kada tu mirsi - 01:34
33
Mūsų kaimo tai broliukai - 01:46
34
Pakelk galvą, ar neaušta - 01:13
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.
Šiuo metu mobili aplikacija neveikia su Android 12 ir naujesnėmis versijomis. Problema žinoma ir sprendžiama, atsiprašome už nepatogumus.
Uždaryti