kupolė
1
Tekstas - 00:22
2
Ateis visų švinte - 03:32
3
Palydėk, sesula - 02:27
4
Pro girelę - 03:48
5
žaliam beržtvi - 02:22
6
Augėn tievas do sūnelio - 04:20
7
Ateis šaltas rudenelis - 02:08
8
O kai sauliutė tekėjo - 02:50
9
O kai mes buvom jauni berneliai - 03:02
10
Atais rudenelis - 02:34
11
Gieda gaideliai, ryliuoja - 02:40
12
Kam šėrei žirgelį - 01:19
13
Ont aukšta kalnele - 04:53
14
šiaurės vieja baisia ūžė - 03:37
15
žalioj girelėj - 02:39
16
Lygiam lauke pucinėlis auga - 02:02
17
Geida trys gaidele - 02:40
18
Anoj pusėj dunajėlia - 05:38
19
žaliam beržynėly - 03:16
20
Gerkim, broliai, uliavokim - 02:27
21
Lietuvos bruole į vainą juoje - 03:49
Daugiau
1
Ant meto naujo - 06:07
2
Sveika, žvaigžde ankstyboji - 02:33
3
Kiek tiktai yr žmonių - 04:14
4
Karunka - 07:51
5
švento kazimiero giesmė - 04:31
6
švento jurgio giesmė - 05:32
7
O, nepasiektas amžiaus ilgumas - 04:40
8
Marija gražiausia panelė - 04:46
9
Jėzus mieliausias - 06:24
10
Mieliausioji poni mano - 04:10
11
Jėzau mielas, pasigailėk - 04:54
12
Linksmybe mano - 06:58
13
švenčiausia pana marija - 06:32
14
žemčiūgai brangūs, panele - 05:00
15
Oi gi gražus, gražus - 03:51
Daugiau
1
Draugas stalinas pasiūlė - 02:50
2
Mes - tarybiniai stribokai - 05:23
3
O, mylimas pavasarį - 03:26
4
Neišeik, neišeik iš kolchozo - 02:37
5
žalia eglaitė - 04:51
6
Kaip čia buvo - 04:35
7
O, kruvinas beproti stalinai - 02:07
8
Gaidys ir višta - 01:24
9
Ko taip baisiai nusigandę - 03:08
10
ėjo stribas - 01:30
11
čekisto ir stribo pokalbis - 00:25
12
Mizara - pijokas - 00:30
13
Skubėk, lietuvi - 03:55
14
Mes - partizanai - 02:06
15
Mūs valsčiuje gyveno - 03:42
16
Du broliukai kunigai - 02:37
17
Kai stribai į kaimą eina - 01:02
18
Dvi švilpynės - 01:44
19
Stalino poteriai - 00:35
20
Ateis tamsi naktužėlė - 02:19
21
Užėj prakeikti ruskiai - 04:46
22
Atsirado vabalas raudonas - 03:01
23
Jau leidžias saulė - 03:11
Daugiau
1
Dai, nekukuoj - 01:49
2
Vai, pucine - 03:50
3
šviesi naktis - 02:18
4
Kadagys - 02:26
5
Užaugau kaimely - 03:52
6
Pabėk, bareli - 02:17
7
Galiopas - 01:56
8
Oi, kas gi auga - 03:03
9
Ne bile lankoj - 04:10
10
Lelenderis 1 - 01:04
11
Tai cykus bernelis - 04:44
12
Lelenderis 2 - 01:02
13
Siuntė many motulė - 03:35
14
Aukštai danguj - 03:18
15
Lelenderis 3 - 01:07
16
Oi, aš mergužėlė - 04:03
17
Ramūs vakarai - 02:33
18
Kadrilis - 04:21
19
Vai, žirge, žirgeli - 02:23
20
Aš išjojau - 03:31
21
Gražokėlis - 01:11
22
Ulonai - 02:04
23
čiulba čiulbutė - 01:38
Daugiau
1
Apie partizaną putiną - 00:39
2
Pasigailėk mūsų, dieve... - 00:29
3
Viešpatie, atverki man lūpas... - 00:11
4
Neatstumk, mūsų... - 00:24
5
Apie meilę - 02:07
6
Pučia vėjas - 02:59
7
Trenkė šalį žinia - 02:28
8
Amžinybė - 01:05
9
Pabalo obelys - 03:15
10
Apie partizaną rugį - 00:17
11
Tuo metu buvo išžudyta... - 00:06
12
Menu, atbridot - 03:10
13
Partizanų būrys - 03:10
14
Bolševikai tegu žino - 02:26
15
Laukus, miškus ir pievas - 02:05
16
Ko palinkot, žilvičiai - 02:55
17
Programos dedikacija - 00:41
18
Apie partizaną šilą - 00:23
19
Ankstų rytą - 02:06
20
To krašto, kur dzūkija - 03:00
21
Oi, sakalėli - 02:20
22
Atidaryk langą - 01:52
23
Ten, kur šlama - 02:52
24
Priimk, meldžiu... - 00:17
25
Kelkis, viešpatie... - 00:25
26
Ir vėl gyvuos tėvynė... - 00:12
27
Oi, augin, augin - 03:05
28
Gal pavargai - 03:28
29
Apie parizaną žaibą - 00:37
30
Mėnulis tikras tėvas - 02:50
31
Slėpkis, slėpkis - 02:42
32
Atėjo šiltas pavasarėlis - 02:46
33
Apie partizaną šermukšnį - 00:39
34
Lietuvoje nerasime miesto... - 00:22
35
Nei pečius kurtas - 02:14
Daugiau
1
Ei, kaimynų piemenukai - 00:20
2
O ginali ginali - 00:29
3
Vativolia valio olia! - 00:23
4
Oola oola, baltrušių piemene - 00:09
5
Vai olio olio, motiejus molio - 00:17
6
šių namo, šių namo - 01:03
7
Oooo, adoli, adoli - 00:25
8
Uo kon mes čia derbsem - 00:49
9
Us birrr leketai leketai - 00:11
10
Tu žilvitėli - 01:42
11
Tu juozy juodbruvy - 00:22
12
Mano vaikinas, judabra - 00:29
13
Ganymo trimitas - 00:40
14
Lylia lyliutė, aime, sesutėla - 01:52
15
Aisim, sesutėlas - 00:58
16
Ryto rytelio - 01:21
17
Rytmečio skerdžiaus trimitas - 00:36
18
Aplink žilvitėlį, dobile - 00:59
19
Ginme, sesės, namulio - 00:30
20
Saulute motinele - 00:15
21
Genarolia, vienute ganau - 01:03
22
Kai aš jaunas buvau - 00:41
23
žibinštėlė tekėjo - 01:01
24
Augo putins su šermukšniu - 01:03
25
šeimininkės aplolojimas - 00:28
26
Olia olia, tpru namo - 00:24
27
Tirliavimas - 01:01
28
Melodija moterims prikelti - 00:28
29
Ralia rolia, karvele rūta - 00:55
30
Melodija karvėms iš girios sušaukti - 00:45
31
žalias žalias žalynėlis - 00:49
32
Ei, kiauls laukan varykit - 00:33
Daugiau
1
Tuolėmą kelį keliavau - 02:24
2
Maršas - 01:39
3
Mes atajom, dobile - 01:18
4
Oi to, dukrelė - 03:06
5
Lestinga - 01:10
6
Kas naktelė par naktelė - 04:17
7
Oi žirge, žirgeli - 02:42
8
Vakar, vakar vakarielį - 02:49
9
Kariškis - 02:49
10
Pakėlin galvelė-beskaudėnti - 02:33
11
Lonkuos vingie karčėmelė - 03:22
12
Veselės polka - 01:34
13
Sebėntelė - 02:18
14
Oi, oi, oi dzievulėliau mano - 03:07
15
Ein mergelė pae dvarielį - 02:56
16
Jonkelis sokamasis - 01:10
17
žaliam bėržtvė - 02:28
18
Oi, dieve mano - 03:52
19
Ateis šaltas rodenielis - 02:30
20
Jonkelis lendamasis - 01:06
21
Nepūsk, vėjuli - 02:04
22
Auga ąžuolielis - 03:19
23
Valsas - 01:22
24
Dainioukėt, mergelės - 01:50
25
Oi rūteli, oi žaliasis - 02:42
26
Rėndėlė kuots - 01:02
27
Ant aukštojo krantelio - 02:52
28
Polka - 01:02
29
Oi sakuol, sakuolėli - 04:03
Daugiau
1
Valioj pievoj - 01:58
2
Ryta ryteli - 03:43
3
Dėkui motulai - 03:08
4
Oi sakuol, sakuolėli - 04:05
5
Aušta aušrelė - 02:37
6
Polka - 01:04
7
Kadagys - 01:34
8
Oi tu, sakalėli - 01:32
9
Ajau kelaliu - 01:42
10
Polka - 01:09
11
Valsas - 00:55
12
Kad aš turetau - 02:37
13
Leinenderis - 01:20
14
Vingierka - 00:34
15
Oi trumpos, trumpos - 03:41
16
žaliam beržtve - 02:31
17
Tuolima keli - 02:25
18
Kas naktelę per naktelę - 04:18
19
Oi žirge, žirgeli - 02:43
20
Valsas jauna mergaitė - 01:37
21
Polka - 00:46
22
Vakar, vakar vakareli - 02:50
23
Aš išjojau an vainos - 02:28
24
Oi, oi, oi, dzievulėliau mano - 03:10
25
Oi to, kleve kleve - 03:11
26
Veselės polka - 01:37
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Sena polka - 02:22
2
Mano širdis jau sužeista - 03:29
3
šleiva kreiva karvė - 02:01
4
Menu, atbridot - 03:23
5
Kam šėrei žirgelį - 02:17
6
Ain bernelis vieškelėliu - 02:09
7
Gražių dainelių daug girdėjau - 03:23
8
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
9
Tyliai plaukia - 02:46
10
Sena patranka - 02:15
11
Valso sūkuriuos - 03:01
12
Kiškelis - 02:12
13
Kazlafaustrenis - 03:37
14
Kur teka upelis - 01:35
15
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
16
Rozalijos valsas - 02:36
17
Du smuikai pravirko - 03:46
18
Juozo polka - 02:05
19
Oi toli toli - 02:04
20
Gegužinės valsas - 02:37
21
Saulutė teka rytuose - 03:05
Daugiau
1
Tautiška giesmė - 01:34
2
Lietuva brangi - 02:38
3
žemė lietuvos - 02:35
4
Brangiausios spalvos - 02:29
5
Dainų dainelė - 00:53
6
Dainų dainelė - 01:02
7
Dainelė apie riešutus - 01:50
8
Rudenėlis - 01:11
9
Preliudas a-moll - 01:14
10
Preliudas a-moll - 01:09
11
Oi giria giria - 01:03
12
Oi eisiu eisiu - 01:28
13
Ant kalno karklai siūbavo - 01:49
14
Sesuo žydroji vilija - 01:41
15
Drebulytė-išdykėlė iš baleto ''eglė žalčių karalienė'' - 02:04
16
Kiškelis - 01:07
17
Maršas ''nedėlios rytelį'' - 02:27
18
Divertismentas b-dur. ii dalis allegro di molto - 00:56
19
Paryžiaus tango - 01:41
20
Simfoninė poema ''miške'' - 02:34
21
A-a, a-a, mažulyje - 01:01
22
A-a, a-a, liūlia - 01:17
23
Nešk, pelyte, saldų miegą - 01:25
24
Saulala, motula - 00:12
25
Palšus ganiau jautelius - 00:39
26
Oi tu ožy dzidziaragi - 01:29
27
Lek' gervė - 01:52
28
šaltyšius - 02:19
29
Tu karvela brūkočėla - 00:45
30
šiū namo - 00:37
31
Kaip mažas buvau - 01:47
32
Oi griežle griežlele mano - 00:38
33
Oi griežle griežlele mano - 00:43
34
Saulutė tekėjo (kanonas) - 00:40
35
Ei, kas numynė juodą takelį - 01:20
36
Išbėg išbėgo iš rusnės kiemo - 01:03
37
Motula mana, širdela - 02:16
38
Skudrus mano dalgelis - 00:54
39
Kas naktelę per naktelę - 01:42
40
Aisma į kalną - 01:17
41
Jau saulelė leidos - 01:31
42
Gulbelės skraido - 01:07
43
Sveiki gyvi sveteliai - 00:59
44
Oi tu ieva ievuže - 00:37
45
Kas man' supa - 00:37
46
Sodauto - 01:09
47
Dunoj upė, lylio - 01:06
48
Augo putins - 01:41
49
Oi mana motula - 00:26
50
Ak, mums jėzau - 02:08
51
Oi tu zuikeli, leliumoj - 00:44
52
Vai tu bitela, leliumai - 01:07
53
Vai, atvažiuoja šventos kalėdos - 01:18
54
Kam tavo, vaikeli, akelės šviesios - 00:55
55
Kalėdų giesmę - 02:07
56
Kalėdos - 01:35
57
Jurgeli meistreli - 01:57
58
Kiškelis - 00:37
59
šarka šarka - 00:41
60
čeverykai - 01:04
61
Pjoviau šieną - 01:03
62
Gričinikė - 01:04
63
Grandskveras - 00:52
64
Lestinga - 01:10
65
Malūnėlis - 01:00
66
Trepsiukas - 00:46
67
Bitutė - 00:34
68
Rugučiai - 00:42
69
Sadutė - 00:53
70
Gaidys - 01:34
71
Blezdingėlė - 01:23
72
Subatėlė - 01:10
73
Džigūnas - 00:48
74
Vėjeli, pūsk - 01:07
75
Ai-ja, žū-žū - 01:10
76
Piemenėliai - 01:06
77
šienapjūtė - 02:19
78
Nava god polka - 01:13
79
Upe žemyn - 01:37
80
Aušta aušrelė - 00:26
81
Bulvė - 01:42
82
Gegutė - 01:24
83
Na ir žąsys - 02:20
84
Platusis dnepras - 01:17
85
Naktis - 01:06
86
Bulgarų liaudies daina - 01:00
87
Sarba - 01:45
88
Moldavaneska - 01:07
89
Linksma su svečiais - 01:19
90
čigonų liaudies daina - 02:03
91
Tu gražiai šoki - 01:00
92
Gegutės lizdas - 01:10
93
Kačiukas baliuje pas karalienę - 01:19
94
Ančiukų šokis - 02:11
95
Santa lucia - 01:29
96
Graikų liaudies daina - 01:31
97
Flamenkas - 01:48
98
žydų daina - 01:15
99
Suliko - 01:21
100
Alilo - 01:17
101
Vėžlio šokio daina - 01:19
102
Mano ranča - 02:45
103
No no no - 01:25
104
Indų raga - 02:39
105
Daina iš chou-pi - 01:16
106
Tibeto liaudies muzika - 01:48
107
Japonų daina - 01:44
108
Ganos kario daina - 01:22
109
Nigerijos moterų daina - 01:14
110
Ryto šokis - 01:27
111
Pietų afrikos daina - 01:17
112
Apsivalymo daina - 01:19
113
Naujosios gvinėjos daina - 01:20
114
Kai aš mažas buvau - 00:35
115
šešiose - 00:48
116
Girsteikiškių katė - 00:41
117
Saulės ašarėlės - 01:12
118
Daina apie senovę - 02:44
119
ėsk, karvute - 02:32
120
Man karvytė žala - 01:24
121
Raliavimas šiaudo birbynėmis - 00:37
122
Piemenų maršas - 00:25
123
Lamzdelio tirliavimas - 00:20
124
Telšių klumpakojis - 01:04
125
Ridikas - 00:50
126
Tu ožy, ožy - 00:51
127
šventiniai trimitai - 00:52
128
Medinis žirgelis - 02:02
129
Paukščių balsų pamėgdžiojimas molinukais - 01:38
130
Liaudiškas valsas ''mergelė verkė'' - 01:17
131
Valsas ''siūlai'' - 01:21
132
Vasiliausko polka - 01:42
133
Rylio - 00:35
134
Lietuviškas letkis - 02:14
135
čarlstonas - 01:18
136
Valsas ''pavasario balsai'' - 01:58
137
Polka ''trik trak'' - 02:36
138
Maršas ''gimtinės laukais'' - 02:48
139
Maršas iš operos ''aida'' - 01:36
140
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 03:08
141
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 02:24
142
Maršas ''sargiukas'' - 00:52
143
Redeckio maršas - 02:07
144
Petriuko tema - 00:37
145
Paukščiuko tema - 00:26
146
Anties tema - 00:38
147
Katės tema - 00:19
148
Senelio tema - 00:39
149
Vilko tema - 00:43
150
Medžiotojų tema - 00:32
151
Pasaka ištisai - 17:19
152
Ritminė improvizacija ''traukinys'' - 01:16
153
Vienbalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų - 02:09
154
Virė virė košę - 00:58
155
A-a, a-a, pupa - 00:45
156
Din din - 01:09
157
ėsk, karvyte - 01:00
158
Plaukė žąselė - 01:00
159
Naujienos. lietuvių liaudies daina - 00:47
160
Maršiukas ir polkutė - 00:20
161
Tau, mano mamyte - 02:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.

Išleista atnaujinta mobili aplikacija

Informuojame, kad yra išleista nauja mobilios aplikacijos versija, kurioje yra atnaujintas ir sutvarkytas prisijungimas naudojant Facebook. Prašytume kuo skubiau atsinaujinti, kad galėtumėte patogiai naudotis mobilia aplikacija.
Uždaryti