kupolė
1
Tekstas - 00:22
2
Ateis visų švinte - 03:32
3
Palydėk, sesula - 02:27
4
Pro girelę - 03:48
5
žaliam beržtvi - 02:22
6
Augėn tievas do sūnelio - 04:20
7
Ateis šaltas rudenelis - 02:08
8
O kai sauliutė tekėjo - 02:50
9
O kai mes buvom jauni berneliai - 03:02
10
Atais rudenelis - 02:34
11
Gieda gaideliai, ryliuoja - 02:40
12
Kam šėrei žirgelį - 01:19
13
Ont aukšta kalnele - 04:53
14
šiaurės vieja baisia ūžė - 03:37
15
žalioj girelėj - 02:39
16
Lygiam lauke pucinėlis auga - 02:02
17
Geida trys gaidele - 02:40
18
Anoj pusėj dunajėlia - 05:38
19
žaliam beržynėly - 03:16
20
Gerkim, broliai, uliavokim - 02:27
21
Lietuvos bruole į vainą juoje - 03:49
Daugiau
1
Ant meto naujo - 06:07
2
Sveika, žvaigžde ankstyboji - 02:33
3
Kiek tiktai yr žmonių - 04:14
4
Karunka - 07:51
5
švento kazimiero giesmė - 04:31
6
švento jurgio giesmė - 05:32
7
O, nepasiektas amžiaus ilgumas - 04:40
8
Marija gražiausia panelė - 04:46
9
Jėzus mieliausias - 06:24
10
Mieliausioji poni mano - 04:10
11
Jėzau mielas, pasigailėk - 04:54
12
Linksmybe mano - 06:58
13
švenčiausia pana marija - 06:32
14
žemčiūgai brangūs, panele - 05:00
15
Oi gi gražus, gražus - 03:51
Daugiau
1
Draugas stalinas pasiūlė - 02:50
2
Mes - tarybiniai stribokai - 05:23
3
O, mylimas pavasarį - 03:26
4
Neišeik, neišeik iš kolchozo - 02:37
5
žalia eglaitė - 04:51
6
Kaip čia buvo - 04:35
7
O, kruvinas beproti stalinai - 02:07
8
Gaidys ir višta - 01:24
9
Ko taip baisiai nusigandę - 03:08
10
ėjo stribas - 01:30
11
čekisto ir stribo pokalbis - 00:25
12
Mizara - pijokas - 00:30
13
Skubėk, lietuvi - 03:55
14
Mes - partizanai - 02:06
15
Mūs valsčiuje gyveno - 03:42
16
Du broliukai kunigai - 02:37
17
Kai stribai į kaimą eina - 01:02
18
Dvi švilpynės - 01:44
19
Stalino poteriai - 00:35
20
Ateis tamsi naktužėlė - 02:19
21
Užėj prakeikti ruskiai - 04:46
22
Atsirado vabalas raudonas - 03:01
23
Jau leidžias saulė - 03:11
Daugiau
1
Dai, nekukuoj - 01:49
2
Vai, pucine - 03:50
3
šviesi naktis - 02:18
4
Kadagys - 02:26
5
Užaugau kaimely - 03:52
6
Pabėk, bareli - 02:17
7
Galiopas - 01:56
8
Oi, kas gi auga - 03:03
9
Ne bile lankoj - 04:10
10
Lelenderis 1 - 01:04
11
Tai cykus bernelis - 04:44
12
Lelenderis 2 - 01:02
13
Siuntė many motulė - 03:35
14
Aukštai danguj - 03:18
15
Lelenderis 3 - 01:07
16
Oi, aš mergužėlė - 04:03
17
Ramūs vakarai - 02:33
18
Kadrilis - 04:21
19
Vai, žirge, žirgeli - 02:23
20
Aš išjojau - 03:31
21
Gražokėlis - 01:11
22
Ulonai - 02:04
23
čiulba čiulbutė - 01:38
Daugiau
1
Apie partizaną putiną - 00:39
2
Pasigailėk mūsų, dieve... - 00:29
3
Viešpatie, atverki man lūpas... - 00:11
4
Neatstumk, mūsų... - 00:24
5
Apie meilę - 02:07
6
Pučia vėjas - 02:59
7
Trenkė šalį žinia - 02:28
8
Amžinybė - 01:05
9
Pabalo obelys - 03:15
10
Apie partizaną rugį - 00:17
11
Tuo metu buvo išžudyta... - 00:06
12
Menu, atbridot - 03:10
13
Partizanų būrys - 03:10
14
Bolševikai tegu žino - 02:26
15
Laukus, miškus ir pievas - 02:05
16
Ko palinkot, žilvičiai - 02:55
17
Programos dedikacija - 00:41
18
Apie partizaną šilą - 00:23
19
Ankstų rytą - 02:06
20
To krašto, kur dzūkija - 03:00
21
Oi, sakalėli - 02:20
22
Atidaryk langą - 01:52
23
Ten, kur šlama - 02:52
24
Priimk, meldžiu... - 00:17
25
Kelkis, viešpatie... - 00:25
26
Ir vėl gyvuos tėvynė... - 00:12
27
Oi, augin, augin - 03:05
28
Gal pavargai - 03:28
29
Apie parizaną žaibą - 00:37
30
Mėnulis tikras tėvas - 02:50
31
Slėpkis, slėpkis - 02:42
32
Atėjo šiltas pavasarėlis - 02:46
33
Apie partizaną šermukšnį - 00:39
34
Lietuvoje nerasime miesto... - 00:22
35
Nei pečius kurtas - 02:14
Daugiau
1
Ei, kaimynų piemenukai - 00:20
2
O ginali ginali - 00:29
3
Vativolia valio olia! - 00:23
4
Oola oola, baltrušių piemene - 00:09
5
Vai olio olio, motiejus molio - 00:17
6
šių namo, šių namo - 01:03
7
Oooo, adoli, adoli - 00:25
8
Uo kon mes čia derbsem - 00:49
9
Us birrr leketai leketai - 00:11
10
Tu žilvitėli - 01:42
11
Tu juozy juodbruvy - 00:22
12
Mano vaikinas, judabra - 00:29
13
Ganymo trimitas - 00:40
14
Lylia lyliutė, aime, sesutėla - 01:52
15
Aisim, sesutėlas - 00:58
16
Ryto rytelio - 01:21
17
Rytmečio skerdžiaus trimitas - 00:36
18
Aplink žilvitėlį, dobile - 00:59
19
Ginme, sesės, namulio - 00:30
20
Saulute motinele - 00:15
21
Genarolia, vienute ganau - 01:03
22
Kai aš jaunas buvau - 00:41
23
žibinštėlė tekėjo - 01:01
24
Augo putins su šermukšniu - 01:03
25
šeimininkės aplolojimas - 00:28
26
Olia olia, tpru namo - 00:24
27
Tirliavimas - 01:01
28
Melodija moterims prikelti - 00:28
29
Ralia rolia, karvele rūta - 00:55
30
Melodija karvėms iš girios sušaukti - 00:45
31
žalias žalias žalynėlis - 00:49
32
Ei, kiauls laukan varykit - 00:33
Daugiau
1
Tuolėmą kelį keliavau - 02:24
2
Maršas - 01:39
3
Mes atajom, dobile - 01:18
4
Oi to, dukrelė - 03:06
5
Lestinga - 01:10
6
Kas naktelė par naktelė - 04:17
7
Oi žirge, žirgeli - 02:42
8
Vakar, vakar vakarielį - 02:49
9
Kariškis - 02:49
10
Pakėlin galvelė-beskaudėnti - 02:33
11
Lonkuos vingie karčėmelė - 03:22
12
Veselės polka - 01:34
13
Sebėntelė - 02:18
14
Oi, oi, oi dzievulėliau mano - 03:07
15
Ein mergelė pae dvarielį - 02:56
16
Jonkelis sokamasis - 01:10
17
žaliam bėržtvė - 02:28
18
Oi, dieve mano - 03:52
19
Ateis šaltas rodenielis - 02:30
20
Jonkelis lendamasis - 01:06
21
Nepūsk, vėjuli - 02:04
22
Auga ąžuolielis - 03:19
23
Valsas - 01:22
24
Dainioukėt, mergelės - 01:50
25
Oi rūteli, oi žaliasis - 02:42
26
Rėndėlė kuots - 01:02
27
Ant aukštojo krantelio - 02:52
28
Polka - 01:02
29
Oi sakuol, sakuolėli - 04:03
Daugiau
1
Valioj pievoj - 01:58
2
Ryta ryteli - 03:43
3
Dėkui motulai - 03:08
4
Oi sakuol, sakuolėli - 04:05
5
Aušta aušrelė - 02:37
6
Polka - 01:04
7
Kadagys - 01:34
8
Oi tu, sakalėli - 01:32
9
Ajau kelaliu - 01:42
10
Polka - 01:09
11
Valsas - 00:55
12
Kad aš turetau - 02:37
13
Leinenderis - 01:20
14
Vingierka - 00:34
15
Oi trumpos, trumpos - 03:41
16
žaliam beržtve - 02:31
17
Tuolima keli - 02:25
18
Kas naktelę per naktelę - 04:18
19
Oi žirge, žirgeli - 02:43
20
Valsas jauna mergaitė - 01:37
21
Polka - 00:46
22
Vakar, vakar vakareli - 02:50
23
Aš išjojau an vainos - 02:28
24
Oi, oi, oi, dzievulėliau mano - 03:10
25
Oi to, kleve kleve - 03:11
26
Veselės polka - 01:37
Daugiau
1
Kas pas mumi dėjos - 01:55
2
Nesižanyk, braliukai - 02:20
3
Polka ''lipk ant sienų'' - 01:47
4
O kas tau bernaitėlis - 02:15
5
Kai aš turėjau - 02:36
6
Mano širdis jau sužeista - 04:20
7
Aš išgėriau vienų - 02:52
8
ėch ta laimė - 02:15
9
Ei kūmuže kūmuže - 02:47
10
Tomo polka - 02:04
11
Grieš armonika - 03:18
12
Nebegrįšiu laukų takeliu - 02:56
13
Raudona saulė nusileido - 03:55
14
Polka - 03:56
15
Kaklelis gert ištroško - 01:48
16
Mažas mažas staleliukas - 03:19
17
Bitute samane - 02:03
18
Valsas - 02:15
19
Polka ''marytė'' - 02:01
20
Polka - 02:15
21
Ant aukšto kalnelio. meilutė - 03:18
22
Pupų dėdės polka - 01:59
23
Baigias skleistis jau baltosios rožės - 04:26
24
Ir atjojo bernužėlis - 02:51
25
Balnokim žirgus - 03:24
26
Polka ''duokim garo'' - 02:28
27
žvaigždė - 03:45
28
Aš nusikirpsiu trumpai plaukus - 04:29
29
Apie žvejus - 02:10
30
Saulė nusileido - 02:44
31
Jonkelis - 02:17
32
Dainuoju dainą - 03:00
33
žalias gojus - 01:47
34
Polka - 01:26
35
Sužibo toli žiburėlis - 03:02
36
Polka - 01:17
37
Išsiskyrė keliai - 02:17
38
Prie upės srovės bėgančios - 01:58
39
Mėnesėlis - 02:20
40
Tamsi naktis - 03:57
41
Palangos miestelis - 03:53
42
čiulba ulba paukšteliai - 01:33
43
Akšin žalnieriuka - 02:33
44
Polka - 01:50
45
Aš nueisiu į žalią girią - 02:46
46
Juozo polka - 01:51
47
Jau nuvyto gėlė - 04:01
48
Ar matai, kaip skęsta - 04:54
49
Anzelmutė - 02:34
50
Polka - 01:47
51
Bėginėjo povelė po dvarų - 03:47
52
Paukštela - 02:34
53
Gražių dainelių nedainuosiu - 03:41
54
Polka - 01:24
55
Norėčiau mirt, kada pražydės gėlelė - 03:09
56
Tyli naktis - 03:18
57
Obelis - 03:13
58
Saulutė leidžiasi - 02:23
59
Fokstrotas kitaip - 02:00
60
Ar pameni, mano mielas - 02:23
61
Polka vailakinė - 02:04
62
Menu aš tas dienas - 03:58
63
Valsas paukšteli daineli - 01:32
64
Aukšti kalna - 02:19
65
Kačerga - 01:19
66
Vai onula, vai sesula - 02:28
67
žiema - 03:21
68
Plaukia salos - 04:37
69
Rasotų žiedų prisiskynęs - 02:49
70
Oi broli broli - 02:48
71
Paryčiais vėl anksti aš namo sugrįžtu - 02:00
72
Dainio polka - 01:13
73
Bulviakasio polka - 02:26
74
žalioj girioj - 01:47
75
Durnapolkė - 01:30
76
Suktinis paskutinis - 01:34
77
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
78
Gaubia sutemos - 03:01
79
Kiškelis - 02:12
80
Teresėli balundėli - 02:05
81
Polka ''prūsai ilgi ūsai'' - 02:42
82
Gegužinės valsas - 02:37
83
Du smuikai pravirko - 03:46
84
Rozalijos valsas - 02:36
85
Mano širdis jau sužeista - 03:29
86
Ir vienąkart pavasarį - 04:42
87
Polka - 01:43
88
Sena patranka - 02:14
89
Ain bernelis - 02:09
90
Zosiutės polka - 01:54
91
Tamburino polka - 02:08
92
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
93
Tyliai plaukia - 02:46
94
šleiva kreiva karvė - 02:01
95
Sena polka - 02:22
96
Valso sūkuriuos - 03:01
97
Mudu sudiesma baltas ronkeles - 03:04
98
Polka su palaukimu - 01:48
99
Saulutė teka rytuose - 03:05
100
Blindos polka - 02:44
Daugiau
1
Sena polka - 02:22
2
Mano širdis jau sužeista - 03:29
3
šleiva kreiva karvė - 02:01
4
Menu, atbridot - 03:23
5
Kam šėrei žirgelį - 02:17
6
Ain bernelis vieškelėliu - 02:09
7
Gražių dainelių daug girdėjau - 03:23
8
Polka ''gero ūpo!'' - 02:43
9
Tyliai plaukia - 02:46
10
Sena patranka - 02:15
11
Valso sūkuriuos - 03:01
12
Kiškelis - 02:12
13
Kazlafaustrenis - 03:37
14
Kur teka upelis - 01:35
15
Rasotų žiedų prisiskynus - 02:27
16
Rozalijos valsas - 02:36
17
Du smuikai pravirko - 03:46
18
Juozo polka - 02:05
19
Oi toli toli - 02:04
20
Gegužinės valsas - 02:37
21
Saulutė teka rytuose - 03:05
Daugiau
1
Tautiška giesmė - 01:34
2
Lietuva brangi - 02:38
3
žemė lietuvos - 02:35
4
Brangiausios spalvos - 02:29
5
Dainų dainelė - 00:53
6
Dainų dainelė - 01:02
7
Dainelė apie riešutus - 01:50
8
Rudenėlis - 01:11
9
Preliudas a-moll - 01:14
10
Preliudas a-moll - 01:09
11
Oi giria giria - 01:03
12
Oi eisiu eisiu - 01:28
13
Ant kalno karklai siūbavo - 01:49
14
Sesuo žydroji vilija - 01:41
15
Drebulytė-išdykėlė iš baleto ''eglė žalčių karalienė'' - 02:04
16
Kiškelis - 01:07
17
Maršas ''nedėlios rytelį'' - 02:27
18
Divertismentas b-dur. ii dalis allegro di molto - 00:56
19
Paryžiaus tango - 01:41
20
Simfoninė poema ''miške'' - 02:34
21
A-a, a-a, mažulyje - 01:01
22
A-a, a-a, liūlia - 01:17
23
Nešk, pelyte, saldų miegą - 01:25
24
Saulala, motula - 00:12
25
Palšus ganiau jautelius - 00:39
26
Oi tu ožy dzidziaragi - 01:29
27
Lek' gervė - 01:52
28
šaltyšius - 02:19
29
Tu karvela brūkočėla - 00:45
30
šiū namo - 00:37
31
Kaip mažas buvau - 01:47
32
Oi griežle griežlele mano - 00:38
33
Oi griežle griežlele mano - 00:43
34
Saulutė tekėjo (kanonas) - 00:40
35
Ei, kas numynė juodą takelį - 01:20
36
Išbėg išbėgo iš rusnės kiemo - 01:03
37
Motula mana, širdela - 02:16
38
Skudrus mano dalgelis - 00:54
39
Kas naktelę per naktelę - 01:42
40
Aisma į kalną - 01:17
41
Jau saulelė leidos - 01:31
42
Gulbelės skraido - 01:07
43
Sveiki gyvi sveteliai - 00:59
44
Oi tu ieva ievuže - 00:37
45
Kas man' supa - 00:37
46
Sodauto - 01:09
47
Dunoj upė, lylio - 01:06
48
Augo putins - 01:41
49
Oi mana motula - 00:26
50
Ak, mums jėzau - 02:08
51
Oi tu zuikeli, leliumoj - 00:44
52
Vai tu bitela, leliumai - 01:07
53
Vai, atvažiuoja šventos kalėdos - 01:18
54
Kam tavo, vaikeli, akelės šviesios - 00:55
55
Kalėdų giesmę - 02:07
56
Kalėdos - 01:35
57
Jurgeli meistreli - 01:57
58
Kiškelis - 00:37
59
šarka šarka - 00:41
60
čeverykai - 01:04
61
Pjoviau šieną - 01:03
62
Gričinikė - 01:04
63
Grandskveras - 00:52
64
Lestinga - 01:10
65
Malūnėlis - 01:00
66
Trepsiukas - 00:46
67
Bitutė - 00:34
68
Rugučiai - 00:42
69
Sadutė - 00:53
70
Gaidys - 01:34
71
Blezdingėlė - 01:23
72
Subatėlė - 01:10
73
Džigūnas - 00:48
74
Vėjeli, pūsk - 01:07
75
Ai-ja, žū-žū - 01:10
76
Piemenėliai - 01:06
77
šienapjūtė - 02:19
78
Nava god polka - 01:13
79
Upe žemyn - 01:37
80
Aušta aušrelė - 00:26
81
Bulvė - 01:42
82
Gegutė - 01:24
83
Na ir žąsys - 02:20
84
Platusis dnepras - 01:17
85
Naktis - 01:06
86
Bulgarų liaudies daina - 01:00
87
Sarba - 01:45
88
Moldavaneska - 01:07
89
Linksma su svečiais - 01:19
90
čigonų liaudies daina - 02:03
91
Tu gražiai šoki - 01:00
92
Gegutės lizdas - 01:10
93
Kačiukas baliuje pas karalienę - 01:19
94
Ančiukų šokis - 02:11
95
Santa lucia - 01:29
96
Graikų liaudies daina - 01:31
97
Flamenkas - 01:48
98
žydų daina - 01:15
99
Suliko - 01:21
100
Alilo - 01:17
101
Vėžlio šokio daina - 01:19
102
Mano ranča - 02:45
103
No no no - 01:25
104
Indų raga - 02:39
105
Daina iš chou-pi - 01:16
106
Tibeto liaudies muzika - 01:48
107
Japonų daina - 01:44
108
Ganos kario daina - 01:22
109
Nigerijos moterų daina - 01:14
110
Ryto šokis - 01:27
111
Pietų afrikos daina - 01:17
112
Apsivalymo daina - 01:19
113
Naujosios gvinėjos daina - 01:20
114
Kai aš mažas buvau - 00:35
115
šešiose - 00:48
116
Girsteikiškių katė - 00:41
117
Saulės ašarėlės - 01:12
118
Daina apie senovę - 02:44
119
ėsk, karvute - 02:32
120
Man karvytė žala - 01:24
121
Raliavimas šiaudo birbynėmis - 00:37
122
Piemenų maršas - 00:25
123
Lamzdelio tirliavimas - 00:20
124
Telšių klumpakojis - 01:04
125
Ridikas - 00:50
126
Tu ožy, ožy - 00:51
127
šventiniai trimitai - 00:52
128
Medinis žirgelis - 02:02
129
Paukščių balsų pamėgdžiojimas molinukais - 01:38
130
Liaudiškas valsas ''mergelė verkė'' - 01:17
131
Valsas ''siūlai'' - 01:21
132
Vasiliausko polka - 01:42
133
Rylio - 00:35
134
Lietuviškas letkis - 02:14
135
čarlstonas - 01:18
136
Valsas ''pavasario balsai'' - 01:58
137
Polka ''trik trak'' - 02:36
138
Maršas ''gimtinės laukais'' - 02:48
139
Maršas iš operos ''aida'' - 01:36
140
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 03:08
141
Gedulingas maršas. sonatos fortepijonui b-moll iii dalis - 02:24
142
Maršas ''sargiukas'' - 00:52
143
Redeckio maršas - 02:07
144
Petriuko tema - 00:37
145
Paukščiuko tema - 00:26
146
Anties tema - 00:38
147
Katės tema - 00:19
148
Senelio tema - 00:39
149
Vilko tema - 00:43
150
Medžiotojų tema - 00:32
151
Pasaka ištisai - 17:19
152
Ritminė improvizacija ''traukinys'' - 01:16
153
Vienbalsio solfedžio improvizacija iš rankų ženklų - 02:09
154
Virė virė košę - 00:58
155
A-a, a-a, pupa - 00:45
156
Din din - 01:09
157
ėsk, karvyte - 01:00
158
Plaukė žąselė - 01:00
159
Naujienos. lietuvių liaudies daina - 00:47
160
Maršiukas ir polkutė - 00:20
161
Tau, mano mamyte - 02:00
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.