andrius šiška
1
Suktinis - 01:13
2
Mes susitiksim - 00:53
3
Lakštingalėlė - 01:03
4
Noriu miego - 00:54
5
Kampelis širdžiai brangus - 00:52
6
Navasodų laimos polka - 01:16
7
Drūlia, oi drūlia - 00:53
8
Maršas raiba paukšelė - 01:06
9
Oi, berneli, tu durneli - 00:40
10
Kaipgi gražus, gražus - 01:18
11
Dėdės vincuko polka - 00:45
12
Vėl žydėkit linai - 00:42
13
Tėvelis bars, bars - 00:39
14
Plaukia sau laivelis - 01:20
15
Rudenėliui atėjus - 01:14
16
Smetoniškų melodijų popuri - 02:01
17
Aš tau gražiausiąją gėlę - 01:13
18
Povilo bekerio polka - 01:16
19
Liaudiškas valsas - 00:55
20
Traukinių dainėlė - 01:10
21
Rozemunda - 01:08
22
Klumpakojis - 00:53
23
Konrado kavecko valsas - 01:11
24
Suokia lakštutė maža - 00:55
25
Maršas nedelios rytelį - 00:58
26
žemaitiška polka - 01:02
27
Juodas garvežys - 00:45
28
Tris dienas tris naktis - 01:41
29
Kazio polka - 00:49
30
Prano valsas - 01:05
31
Santa liučija - 01:09
32
Stasio polka - 00:48
33
Kai ryto saulė bunda - 01:04
34
Henriko mackevičiaus valsas - 01:36
35
Antaniuko šiškos polka - 01:16
36
Ramunę baltąją - 01:12
37
Ispaniškas valsas - 01:40
38
Nebegrįšiu laukų takeliu - 00:52
39
Krakoviakas - 00:48
40
Valsas miške - 01:23
41
Piršlio polka - 01:11
42
Ko liūdi berželi - 01:15
43
Kalnuos dainuoja - 01:27
44
Myliu be galo - 01:20
45
Ar atmeni, mielas - 00:59
46
Petro valsas - 00:58
47
Povilo polka - 00:41
48
Nuo prūsų šalies - 01:01
49
Ateik krantais dubysos - 01:22
50
Diedas pjovė rugelius - 00:51
51
Promočiutės rozalijos valsas - 00:53
52
Močiutės mikolinos polka - 00:51
53
Pažiūrėk kaip skęsta - 00:37
54
Stepono polka - 00:45
55
Praniuko polka - 01:19
56
Gyvataras - 00:57
57
Atėjai tu rasotais takeliais - 00:51
58
Maršas - 01:20
59
Valsas - 00:49
60
Polka lipk ant sienų - 00:50
61
Paežerių valsas - 01:13
62
Pavasario valsas - 00:44
63
Polka mano žirgelis - 01:35
64
Dabar jau ruduo - 00:48
65
Sėdėjau aš daržely - 00:57
66
Venecijos karnavalas - 01:06
67
Dėdės albino alionio polka - 00:51
68
Prie gintaro jūros - 01:44
69
Atbulinė polka - 00:52
70
Albino valsas - 01:16
71
Tatuko (andriaus šiškos s. tomo) polka - 00:57
Daugiau
1
Daina - maršas tarp plačių arimų - 02:33
2
Daina supa mus priešai iš abiejų pusių - 02:45
3
Melodija neverk neverk sena močiute - 04:08
4
Daina šermukšnis šoko - 05:13
5
Daina ant marių krantelio - 03:48
6
Daina vieškeliai platūs medžiais apsodinti - 02:06
7
Melodija palinko liepos šalia kelio - 02:33
8
Daina dunda patrankos skamba plienas - 03:05
9
Daina tai žengia broliai savanoriai - 02:43
10
Daina tau, sesute, puikios gėlės - 03:10
11
Melodija vai ko nusižvengei bėrasai žirgeli - 02:30
12
Daina balnokit broliai žirgus - 05:29
13
Daina stoviu aš parimus - 05:20
14
Daina ulonai, ulonai - 03:03
15
Daina tu nusilaidai pušyne - 03:43
16
Daina kai aš mažas kūdikiu bėgiojau - 03:08
17
Daina kur lygūs laukai šiapus nerio - 05:17
18
Daina tau. pauliaus širvio žodžiai - 07:01
19
Daina atilikęs pareigą tėvynei - 04:12
Daugiau
1
Maršas du broliukai kunigai - 02:32
2
Daina puikios rožės gražiai žydi - 01:47
3
Daina virš tolio mėnulio takelis - 02:20
4
Melodija mik, mažutėli, miegok - 03:13
5
Daina plaukė žąselė per ežerėlį - 01:58
6
Daina du gaideliai - 01:02
7
Daina išėjo tėvelis į mišką - 03:43
8
Daina tas mano palšys - 04:06
9
Daina mano višta šiūrpė - 03:05
10
Daina aš prisimenu namelį - 05:47
11
Daina vargau, kentėjau, pinigėlius dėjau - 02:01
12
Daina aguonėlė - 04:04
13
Daina šėriau, šėriau sau žirgelį - 02:06
14
Daina subatos vakarelį balnojau juodberėlį - 02:27
15
Daina ar aš tau, sese, nesakiau - 04:16
16
Daina šėriau žirgelį per savaitėlę - 03:13
17
Daina oi, žirgeli, juodberėli, taisyk kojas į kelelį - 02:36
18
Daina šią naktelę per naktelę - 03:56
19
Daina ant kalno karklai siūbavo - 03:11
20
Daina bijūnėlis žalias - 04:26
21
Melodija vai ko nusižvengei, bėrasai žirgeli - 02:30
22
Daina nujojau šimtą mylių - 03:05
23
Daina gegute, raiboji, kam sode kukuoji - 02:16
24
Daina augo girioj ąžuolėlis - 02:33
Daugiau
1
Daina cit, neverk močiute - 06:57
2
Melodija mažam kambarėly - 02:32
3
Daina oi žiba žiburėlis - 02:54
4
Melodija motula širdela, tai tau, tai tau - 01:07
5
Daina iš rytų šalelės saulutė tekėjo - 03:13
6
Daina per mažą kaimelį upelis tekėjo - 05:11
7
Daina per šilalį jojau - 04:25
8
Melodija supasi baltos lelijos - 01:54
9
Daina oi varge, varge, vargeli mano - 02:10
10
Melodija gervės skris į melsvą tolį - 02:07
11
Daina tėviškės laukuos saulutė leidžiasi - 06:05
12
Melodija neklausk manęs, mamyt, ko veidas gelsta - 01:41
13
Daina karštai mylėjo jie vienas kitą - 03:52
14
Melodija pasvarscyk uncela - 02:24
15
Daina oi, tu, šermukšnėle - 03:13
16
Melodija lietuva, brangi šalele - 02:58
17
Daina kaip aš augau pas tėvelį - 02:31
18
Melodija ant kalnų kalnai - 02:31
19
Daina sėdžiu po langeliu - 03:01
20
Daina balnokit broliai žirgus - 05:29
Daugiau
1
Daina augin tėvas tris sūnelius - 03:32
2
Daina augo girioj ąžuolėlis - 02:33
3
Melodija ko sėdi už stalelio - 02:46
4
Daina augo kieme klevelis - 04:21
5
Melodija dainuokim aukštaičiai, dainuokim žemaičiai - 01:18
6
Daina siuntė mane motinėlė - 03:01
7
Melodija kai aš turėjau kaime mergelę - 01:18
8
Daina ant kalno mūrai - 02:59
9
Melodija aukštai švietė mėnulis - 01:37
10
Daina nujojau šimtą mylių - 03:05
11
Melodija paleidau žirgelį į lankas - 01:08
12
Daina oi kai aš jojau, dūmojau - 03:29
13
Melodija bėk, bėk, žirgeli, bėk greičiau - 01:25
14
Daina kaime aš užaugau - 03:12
15
Melodija bernužėli, nesvoliok - 03:03
16
Daina sūneli, palaidūne, kur taip ilgai buvai? - 03:58
17
Melodija ėjo senis lauko arti - 01:25
18
Daina žydi bijūnai, žydi raudonai - 02:31
19
Melodija kas subatos vakarėlį, oj oj oj - 01:23
20
Daina atskrend sakalėlis - 02:22
21
Daina oi, zuzana, šidis mano - 01:34
22
Daina tūkstantis žingsnelių lig mano namelių - 02:33
23
Melodija mane močiutė barė, linelių raut išvarė - 01:15
24
Daina suskyniau skynimą, supyniau pynimą - 02:22
25
Melodija nuvyksim į kermošių, parduosim žilą ožką - 01:34
26
Daina stok ant akmenėlio - 02:02
27
Daina ant kalno klevelis stovėjo - 02:28
28
Vestuvinis maršas - 03:01
Daugiau
1
Daina ant melsvo ežero bangų - 04:16
2
Daina vasarodamas aš kaime piemenaitę pamilau - 03:53
3
Daina kai dangus rausvomis žaromis nusidažo - 03:20
4
Daina dabar jau ruduo ir liūdi gamtužė visa - 04:02
5
Daina atjos karaliūnas - 03:08
6
Daina kai vilko balsu žiauriausios pūgos sustaugia - 03:49
7
Daina sėdėjau aš daržely - 03:28
8
Daina mėgstu vasaros vakarą tylų - 03:11
9
Daina neišeik, neišeik tu iš sodžiaus - 03:29
10
Daina teka saulutė rytuos - 04:12
11
Daina ūžia vėjas tarp klevo šakų - 03:53
12
Daina kalnais nuvingiuoja kelias - 04:30
13
Daina cit, neverk močiute - 06:57
14
Daina kam mane meilė kankina - 03:29
15
Daina per mažą kaimelį upelis tekėjo - 05:11
16
Daina kaime aš užaugau - 03:12
17
Daina lauksiu tavęs po auksiniais beržais - 04:24
18
Daina oi, tu, šermukšnėle - 03:13
19
Daina baltos burės plazda - 02:16
20
Daina iš meilės pirmos tik alyvų šakelė beliko - 02:54
Daugiau
1
Daina džiūsta vysta širdis - 03:03
2
Daina anoj pusėj nemunėlio - 03:34
3
Melodija kaip mums jaunystės nemylėt - 01:42
4
Daina buvo vakaras žvaigždėtas - 02:44
5
Melodija jūros aidas per marias - 03:12
6
Daina gęsta jau žaros vakarės - 02:59
7
Melodija kai aš buvau toks kaip tėtis - 01:57
8
Daina oi, užkilokit vartelius - 02:39
9
Dėdės adomuko ramanausko polka - 02:07
10
Melodija ateisiu, mergužėle, ateisiu - 02:06
11
Daina traukinys eina, dūmai garuoja - 01:42
12
Melodija buvo gera gaspadinė - 01:21
13
Daina apie joną ir molio uzboną - 03:31
14
Melodija ateis rudenėlis - 04:39
15
Rozalytės polka - 02:42
16
Daina oi laukiau laukiau šventos dienelės - 03:55
17
Melodija gegute, raiboji, kam sode kukuoji - 01:18
18
Kazio dzedulionio polka - 01:33
19
Melodija jei mylimasis atvažiuoja - 01:20
20
Pranuko šiškos polka - 04:28
21
Melodija būk mano kerėtoja - 02:02
22
Daina skrieja mintys toli - 03:48
23
šokis gyvataras - 02:22
24
Daina-melodija tu prisimink - 03:58
25
Dėdės vincuko ramanausko polka - 02:02
26
Tango marijana - 01:20
27
Melodija atėjai tu rasotais takeliais - 01:41
28
Maršas - 02:41
29
Akvilės šiškaitės polka - 01:53
Daugiau
1
Daina kaziuk, pagriežk man valsų - 03:13
2
Daina karalius nugalėtojas - 01:58
3
Su padainavimu pupų dėdės - senelio polka - 03:26
4
Girtuoklio daina - 02:18
5
Daina mano žmona valgo bulką - 03:54
6
Daina - valsas negaliu, negaliu sustabdyti - 03:03
7
Daina tylioji vasaros naktis - 03:24
8
Daina tyliai plaukia mėnulis virš upės - 03:31
9
Daina kai aš jaunas buvau, šile ožius ganiau - 03:13
10
Daina pučia vėjelis, medeliai svyra - 04:18
11
Daina aš tau duosiu dolerėlį, tik nepykdyk tėvužėlio - 01:54
12
Mano mamutės polka - 02:43
13
Daina mano ranča - 03:58
14
Melodija žiūrėk kaip šoka - 01:37
15
Valsas meilė virtuvėje - 01:35
16
Daina vai tu dziemed, dziemedėli - 02:22
17
Dėdės vincuko ramanausko polka - 02:04
18
Melodija pakelkim taurę linksmybių - 01:52
19
Daina mieli broliai lietuvninkai - 02:03
20
žydiška polka - 03:07
21
štrauso valsas - 03:32
22
Fokstrotas anzelmutė - 03:15
23
Polonezas - 04:34
24
Tango paskutinį sekmadienį - 02:34
25
Tatuko (andriaus šiškos s. tomo) polka - 04:37
Daugiau
1
Daina lauksiu tavęs po auksiniais beržais - 04:24
2
Valsas laužas liepsnoja, armonika groja - 01:17
3
Daina aš tau nuskinsiu skaisčiai raudoną rožę - 04:16
4
Polka subatėlė - 02:13
5
Daina padainuosim sustoję - 02:28
6
Valsas buvo pavasaris šičia - 02:10
7
Melodija pas močiutę augau, vargo neturėjau - 01:47
8
Valsas kai gegužis ateis - 03:03
9
Polka ištekės marceliutė - 01:58
10
Valsas noriu papasakot tau vienai - 02:34
11
Fokstrotas valandėlę groki po mano langais - 02:36
12
Valsas mes esam dzūkai - girių karaliai - 02:53
13
Antaniuko polka - 02:11
14
Melodija te visad šviečia saulė - 01:22
15
Melodija o kad tu ateitum šiandien pas mane - 02:24
16
Melodija sudiev, brangi, sudiev - 03:18
17
Fokstrotas gitarų stygos kai užgroja - 02:19
18
Valsas ateik per pievas per rasas - 02:21
19
Melodija sena patranka - 01:19
20
Melodija nebeateis šį vakarą rozeta - 02:04
21
Tango rožė, kurią man dovanojai - 02:45
22
Valsas vėl gegužio žiedai - 01:47
23
Jugoslaviškas motyvas - 03:29
24
Valsas aviečiavo po šilelį mergina viena - 01:56
25
Melodija pilnos pievos gėlių raudonųjų - 01:46
26
Studentų valsas - 02:28
27
Minorinė polka - 02:06
28
Mokyklinis valsas - 00:52
29
Valsas oi, palauk, palauk - 02:26
30
šokis padispanas - 01:42
31
Melodija šiandien linksma žvejų diena - 01:26
32
Maršas - 02:08
33
Diemedžių polka - 02:48
Daugiau
1
Genutės valsas - 03:19
2
Melodija aš norėčiau sugrįžti į jamaiką - 01:49
3
Polka lipk ant sienų - 04:54
4
Melodija mama, jau duktė ištekėjo - 02:54
5
Paežerių valsas - 02:37
6
Melodija susigundžiau - 02:09
7
Melodija neglauski galvelės prie mano krūtinės - 02:18
8
Genutės šiškienės polka - 02:10
9
Valsas - 02:27
10
Valsas - 02:20
11
Tango neliūdėk prie vartelių - 01:52
12
Valsas grįšiu iš tiesų - 02:45
13
Melodija sakalu skraidysiu - 02:30
14
Melodija paleisk, tėveli, lankon žirgelį - 02:05
15
Dėdės adomuko ramanausko valsas - 01:56
16
Polka mano žirgelis jau atsigavęs - 01:48
17
Valsas dabar jau ruduo - 01:25
18
Valsas sėdėjau aš daržely - 01:53
19
Melodija mane močiutė barė, linelių raut išvarė - 02:27
20
Valsas žuvėdra baltoji - 02:49
21
Tango spindi rožės, vynas raudonai - 03:17
22
Valsas venecijos karnalavas - 02:05
23
Tango balandėlė - 01:42
24
Valsas taip, taip, ne, ne - 02:03
25
Tango - 02:56
26
Dėdės albino alionio polka - 04:32
27
Valsas kad aš turėčiau aukso kalnus - 02:30
28
Valsas prie gintaro jūros - 01:44
29
Atbulinė polka - 01:42
30
Albino valsas - 02:34
31
Akvilės šiškaitės polka - 01:53
Daugiau
1
Dėdės vincuko ramanausko polka - 02:05
2
Dėdės adomuko ramanausko polka - 02:10
3
Mamos marytės ramanauskaitės-šiškienės polka - 02:46
4
Akvilės šiškaitės polka - 01:56
5
Adomuko šiškos polka - 02:06
6
Agnės šiškaitės valsas - 04:23
7
Mano senelio adomo ramanausko polka, kilimo iš naujųjų kietaviškių šalia elektrėnų - 02:06
8
Kaišiadorių rajono vilkiškių kaimo polka - 01:48
9
Antaniuko šiškos polka - 02:14
10
Kaišiaidorių raj. medinių strėvininkų kaimo polka - 02:16
11
Andriaus šiškos (sūnaus) polka - 02:06
12
živilės šiškienės valsas - 03:09
13
Ii dėdės vincuko ramanausko polka - 01:46
14
Genutės šiškienės polka - 02:13
15
Polka subatėlė - 02:16
16
Jono aleksandravičiaus (cigono) polka - 01:53
17
Polka provokacija - 02:18
18
Andriuko šiškos (sūnaus) valsas - 03:52
19
šiupininė polka - 03:22
20
Dėdės albino alionio polka, rumšiškių parapija, guronių kaimas - 01:43
21
Rozalytės polka - 02:45
22
Kazio dzedulionio polka - 01:37
23
Sesutės ramutės šiškaitės polka - 02:01
24
Vilties valsas - 03:24
25
Minorinė polka - 02:09
26
Diemedžių polka - 02:51
27
Polka agotėlė - 01:53
28
žydiška polka - 03:08
29
Su padainavimu pupų dėdės - senelio polka - 03:29
30
Valsas tik tau, tik tau - 01:48
31
Tatuko (andriaus šiskos s. tomo) polka - 04:37
Daugiau
1
Daina teka saulutė rytuos - 04:12
2
Daina ūžia vėjas tarp klevo šakų - 03:53
3
Daina baltos burės plazda - 02:16
4
Melodija negerk trečios - 02:16
5
Melodija žygiuoju vieškeliu plačiu - 04:30
6
Melodija iš vaikystės tolimos - 01:54
7
Daina grįžk pas mane - 06:09
8
Suomių polka - 03:08
9
Daina negaliu, negaliu sustabdyti - 03:03
10
Valsas jūreivių keliai - 03:12
11
Daina mergužėle ko verki - 03:49
12
Daina po beržyną vaikščiojau - 03:12
13
Daina kur tie darželėliai - 02:32
14
Valsas gražių dainelių daug girdėjau - 02:55
15
Daina kam pamylėjai mane jaunutę - 04:42
16
Daina kai aš užaugau prie nemunėlio - 04:09
17
Polka agotėlė - 07:37
Daugiau
1
Tenai už miško leidos saulė - 04:38
2
Valsas šiandieną pas kroniną puota linksma - 02:36
3
Daina ant melsvo ežero bangų - 04:16
4
Henriko mackevičiaus valsas - 03:13
5
Daina sėdėjau aš daržely - 03:28
6
Fokstrotas amigo meksikano - 03:38
7
Melodija nemunėli, nemunėli - 02:11
8
Polka - krakoviakas - 02:45
9
Melodija ramunę baltąją - 03:38
10
Fokstrotas mergaitė iš palermo - 03:01
11
Ispaniškas valsas - 02:30
12
Stepono valsas - 05:05
13
Pavasario valsas - 03:02
14
Kernavės polka - 06:48
15
Melodija o kodėl kodėl negrįžta meilė vėl - 02:38
16
Melodija kur tas kelelis pilkas mane nuves - 04:22
Daugiau
1
Daina mėgstu vasaros vakarą tylų - 03:11
2
Melodija nebegrįšiu laukų takeliu - 04:36
3
Daina neišeik, neišeik tu iš sodžiaus - 03:29
4
Tautinis šokis krakoviakas - 03:24
5
Daina kam mane meilė kankina - 03:29
6
Valsas miške - 04:34
7
Piršlio polka - 05:30
8
Valsas ko liūdi berželi - 02:49
9
Melodija kalnuos dainuoja - 03:03
10
Agnės valsas - 04:21
11
Melodija myliu be galo - 03:16
12
Melodija aš dar atsimenu takus - 02:06
13
Melodija štai pirmos žibuoklės - 03:28
14
Fokstrotas ar atmeni, mielas - 02:15
15
Petro valsas - 03:11
16
Melodija - 04:30
Daugiau
1
Daina dainuok graži jaunyste - 04:13
2
Melodija nuvingiavo meilės takas - 04:19
3
Daina septyniolika metų turėjau aš - 04:04
4
Melodija kokios mėlynos akys - 02:50
5
Daina motinėlė pažadėjo vienuolynan leist - 05:26
6
Povilo polka - 05:11
7
Valsas mes išliksim jauni - 02:20
8
Melodija nuo prūsų šalies - 02:05
9
Motinos valsas - 02:46
10
Melodija ateik krantais dubysos - 04:48
11
Klouno melodija - 02:35
12
Melodija pienės pūkas - 03:19
13
Elgetos arija - 02:19
14
Melodija žemėje vietos užteks visiems - 03:40
15
Argentinietiškas tango - 03:22
16
Polka vedė marę į žagarę - 03:52
Daugiau
1
Daina vargau kentėjau pinigėlius dėjau - 02:01
2
Smetoniškos melodijos - 04:25
3
Daina mano višta šiurpė - 03:04
4
Tautinis šokis diedas pjovė rugelius, boba rišo pėdelius - 02:33
5
Promočiutės rozalijos naudžiūnaitės-petrauskienės valsas - 02:25
6
Močiutės mikolinos petrauskaitės-ramanauskienės polka - 03:08
7
Rozaliutės valsas - 02:19
8
Daina per klausučių ulytėlę - 02:43
9
Valsas sėsk, brangioji ant suolelio - 03:13
10
Pupų dėdės - senelio polka - 03:05
11
Daina o ramunėle, pasakyk - 04:42
12
šokis šoki, trypki, bernužėli - 02:31
13
Daina vienos duonos neužtenka - 02:43
14
Melodija pažiūrėk kaip skęsta obelys žieduose - 03:05
15
šiupininė polka - 03:19
16
Daina kodėl gi mūsų brangi jaunystė vysta kaip rudenio žiedai - 03:06
17
Kazio polka - 03:59
18
Daina sapnelį sapnavau, sapne tave mačiau - 03:45
19
Melodija jau vaikystė nuskambejo - 02:21
20
Daina o kad sustotų traukinys kaišiadorių miestely - 03:19
21
Mano mamutės polka - 02:43
Daugiau
1
Andriuko valsas - 03:49
2
Prano valsas - 03:10
3
Melodija ''dar širdy ne sutema'' - 03:57
4
Folkstrotas ''ajau, mama, tau visai netinka pykti'' - 03:02
5
Valsas ''krantų gėlė'' - 03:15
6
Valsas ''santa liučija'' - 02:42
7
Antaniuko polka - 03:05
8
Stasio polka - 03:13
9
Daina ''kaip gražu miške'' - 03:59
10
Daina ''tėviškės laukuos saulutė leidžias'' - 05:44
11
Daina ''kada vilko balsu žiauriosios pūgos sustaugia'' - 03:49
12
Melodija ''skinsiu raudoną rožę'' - 03:27
13
Vilties valsas - 03:21
14
Melodija ''kai ryto saulė bunda'' - 02:35
15
Fokstrotas ''oi, mary mary'' - 02:51
16
Melodija ''ne, ne, nereikia ašarų'' - 04:34
Daugiau
1
Maršas nedėlios rytelį ėjau vandenėlio - 03:53
2
Valsas aš tau gražiausiąją gėlę - 03:40
3
Kazio čigono polka - 03:20
4
Daina vasarodamas aš kaime piemenaitę pamilau - 03:19
5
Smetoniškų melodijų popuri - 02:24
6
Daina kai dangus rausvomis žaromis nusidažo - 02:02
7
Fokstrotas rozemunda - 02:29
8
Valsas aš tau grąžiausiąją gėlę - 04:30
9
Valsas - grįžo dienos ir rasotosios naktys - 02:22
10
Valsas tris dienas tris naktis kelaliu ėjau - 02:39
11
Polka provokacija - 03:06
12
K. kavecko liaudiškas valsas - 03:57
13
šokis - klumpakojis - 03:05
14
živilės valsas - 01:54
15
P. bekerio polka - 02:21
16
žemaitiškas valsas - 02:01
17
Melodija tu mane palydėk traukiniu, miela dainele - 01:31
18
Valsas - nors aplinkui vien rūkas - 02:10
19
žematiškas valsas - 04:03
20
Melodija juodas garvežys - 02:06
21
Valsas - sunku gyventi žmogui ant svieto - 01:35
Daugiau
1
Medinių strevininkų polka - 03:08
2
Jono čigono polka - 02:58
3
Daina atjos karaliūnas - 04:30
4
Fokstrotas oi berneli, tu durneli - 05:42
5
Daina kalnais nuvingiuoja kelias - 03:57
6
Ii dėdės vincuko ramanausko polka - 07:16
7
Valsas kaipgi gražus gražus rūtelių darželis - 03:25
8
Genutės polka - 03:02
9
Valsas vėl žydėkit linai - 05:30
10
Melodija bars bars tėvelis - močiutė neužtars - 04:07
11
Medinių strėvininkų polka - 02:29
12
Valsas - plaukia sau laivelis - 03:53
13
Melodija ąžuolėlio šakos linko - 05:35
14
Valsas - tik tau tik tau - 02:44
15
Akvilės šiškaitės polka - 06:07
16
Melodija ant kalno mūrai - 05:54
Daugiau
1
Daina - iš meilės pirmos tik alyvų šakelė beliko - 02:54
2
Fokstrotas mes susitiksim bendram pliaže - 04:22
3
Daina dabar jau ruduo ir liūdi gamtužė visa - 04:02
4
šokis suktinis - 02:26
5
Valsas lakštingalėle, gražus paukšteli - 02:46
6
šokis - noriu miego saldaus miego - 01:58
7
Valsas kai aš turėjau šyvų kumelį - 03:54
8
Mano senelio adomo ramanausko polka - 03:47
9
Valsas - kampelis širdžiai brangus - 03:29
10
Vilkiškių kaimo polka - 04:36
11
Valsas kur bėga šešupė - 02:07
12
Navasodų kaimo laimos polka - 05:30
13
Valsas drūlia oi drūlia - 03:42
14
Adomuko šiškos polka - 06:39
15
Valsas burkuoja balandžiai po langu - 04:06
16
Maršas raiba paukštelė - 04:49
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.