atlikėjas vu folkloro ansamblis ratilio
1
Sutartinė „skrido bitė“ (aukštaitiškos kanklės) - 00:33
2
Ragas miške (daudytė) - 00:09
3
Ridikas (skudučiai) - 00:18
4
Lapė (akmeniniai skudučiai) - 00:13
5
Buvo dūda vilniuj (ragai) - 00:15
6
žaliam darži aš buvau (ratukinė lyra) - 00:13
7
Užteka saulelė (dūdmaišis) - 00:13
8
Polka „žuvytė“ (cimbolai) - 00:19
9
Abelytė (šukos) - 00:17
10
Improvizacija (dambrelis) - 00:13
11
Griežynės valsas (lamzdelis) - 00:29
12
Rozatėlių polka (peterburgo armonika) - 00:32
13
Prieš patekant saulei (molinukai) - 00:18
14
Ralio (kerdžiaus dūda) - 00:24
15
Tirliavimas (lamzdelis) - 00:25
16
Improvizacija (bukas) - 00:06
17
šilinė polka (smuikas) - 00:22
18
čyžiaus polka (rusiška armonika) - 00:21
19
Signalas (ožragis) - 00:07
20
Ralio (plunksnos birbynė) - 00:17
21
Signalas (ūžlys) - 00:25
22
Improvizacija (būgnelis) - 00:14
23
To to stovi oželis (sekminių ragelis) - 00:13
24
Mazurka „lapt, lapt“ (suvalkietiškos kanklės) - 00:25
25
Fokstrotas „mergužėlės“ (lūpinė armonikėlė) - 00:20
26
Kvietkausko fokstrotas (vokiška armonika) - 00:30
27
Signalas (ūbikas) - 00:16
28
Signalas (piemens dūda) - 00:12
29
Improvizacija (manikarka) - 00:09
30
Per kalnelį, per aukštąjį (kanklės-arfa) - 00:28
31
Giesmė „bėdoj didžiausioj būdami“ (psalteris) - 00:27
32
Rytas miške (molinukai) - 00:18
33
Tirliavimas (nendrės birbynė) - 00:09
34
Valsas „1,5 km iki gegužinės“ (žemaitiškos kanklės) - 01:03
35
Pirmoryčių maršas (bandonija) - 00:25
36
ėjo skrodel’s tako (basetlė) - 00:13
Daugiau
1
Jau saulute už medelių - 01:22
2
Valioj, dalgele, po tą žalią pevelę - 00:58
3
Sutamo tamo tumsi naktala - 01:10
4
Pavasaria denełį - 02:12
5
Aina žmones - 01:36
6
O kas ti šilaly trinkėjo - 02:09
7
Snaudala snaudžia - 01:26
8
Tu žilvitēli - 01:23
9
Oi, močia močia - 00:52
10
Skranc, bitełe - 03:05
11
Birženska polka - 02:10
12
Jaunųjų valsas - 01:47
13
Polka „vai tai tau, mergužėla“ - 01:40
14
Mirties valsas - 01:16
15
Labanariškių polka - 01:52
16
Sidijo, beržel - 01:05
17
Senėlis gone avelus - 01:12
18
Lioi, bajoraite - 00:31
19
Našlaitėlė - 00:51
20
ąžuolėlis - 00:35
21
Remeikių „intakas“ - 01:03
22
„skudutis“ po du kartus - 03:03
23
šeimininkės aplojojimas - 00:25
24
Rido - 00:37
25
Kryžavas kadrilis - 02:13
26
Rasodėlė - 02:22
27
Lancajiedas - 04:06
28
Makleistas - 01:49
29
Olimpija - 02:19
30
Kaip žmogs bėga ligi saułės laidos - 01:44
31
Nebūta negirdėta posaka - 04:24
32
Kalvis ir velns - 03:18
33
Senas pantis - 04:43
34
Perdimo baimė - 07:08
Daugiau
1
Vaikštinėja tėvutėlis - 03:29
2
Linelius roviau - 04:48
3
Palydėk, sesula - 02:25
4
Atjoc berneliu, atjoc raiteliu - 01:16
5
Kap aš jojau per dvaralį - 04:06
6
Metelio polka - 02:00
7
Stasio polka - 02:05
8
Stasio valsas - 03:12
9
Mozūrų valsas - 02:15
10
Fokstrotas - 02:45
11
Trumpakojis - 02:43
12
Sevelionių kadrilius - 04:42
13
šeštinis (šiustas) - 02:41
14
Pranavada - 01:23
15
Dainių kadrilius - 04:13
16
Laumės sergsti šventadienį - 04:09
17
Kap kaimi mušdavo sviestų - 02:30
18
Kap atsirado glėbo ažeras - 02:30
19
Linų lauko šventumas - 05:37
20
Aciskyrėlio simo prispažinimai - 03:56
21
Apie kaziuko mugę ir butvilo velnių knygą - 05:30
Daugiau
1
Netankiai jojau aš tuom kelačiu - 02:48
2
Kur eisiu, kur būsiu - 02:01
3
Ei, kas numynė juodą takėlį - 02:10
4
Oi, siuntė siuntė - 04:16
5
Už jūrių marių - 03:01
6
Giesmė „dangaus ir žemės pone“ - 01:41
7
Vaikščioj povas po dvarą - 01:41
8
Mozūriškas šiaučius - 01:39
9
Fokstrotas „marytė“ - 01:39
10
Valsas „pijokėlis“ - 03:27
11
Kojinių šokis - 02:23
12
Reilenderis - 04:09
13
Hansas, hansas kepeninė dešra - 01:24
14
Gronau polka - 01:42
15
Trijų velnių valsas - 01:37
16
Kauks - 03:40
17
Užkasti pinigai - 03:42
18
Turkų verginis - 09:53
19
žvejys ir dievs - 09:29
20
Patarlės ir pamokymai - 04:18
Daugiau
1
Ei tu, liepele ūžuonėle - 04:15
2
Močiute, miego noriu - 02:17
3
Už stalo sėdau, gražiai dainavau - 01:10
4
Oi, ką kalba apynėlis - 01:36
5
Tai dailu gerti - 02:08
6
Atjoja žentelis - 02:48
7
Senovės valsas - 01:46
8
Gudyno polka - 01:04
9
Svitojaus polka - 00:49
10
Polkutė - 01:52
11
Fokstrotas „pavasario naktį“ - 02:03
12
Marčpiečio aplinkinis - 02:10
13
Pabėgėlis - 02:09
14
šustaras - 01:31
15
Valsas „milijonas“ - 02:25
16
Greitpolkė - 01:36
17
Skilandis - 06:29
18
Balesius i sker̃sabalių šposai - 07:31
19
Apė arklius - 05:16
20
Laumės globoja paliktus kūdikius - 04:48
21
Kaip ubagas prūsę apgavo - 05:27
Daugiau
1
Leiskis, saulė, tekiek, mienou - 04:32
2
Padainousu dainuželė - 01:22
3
Oi, dyvaliau mona - 02:44
4
Stuoviejė žėrgele - 04:06
5
Tuojuo ūlyčiuo - 02:58
6
Uoj, ūžkit ūžkit - 01:31
7
Oi, mėiga mėiga - 01:43
8
Do balondiu klanė gierė - 02:05
9
šėn naktelė par naktelė - 01:31
10
Aisma i kalna - 02:48
11
Abromavičių polka - 02:04
12
Paulausko valsas - 02:33
13
Polka „lapynė“ - 02:13
14
Fokstrotas „albatrosas“ - 02:04
15
Maršas - 03:24
16
Luokės šeinas - 04:04
17
Pintuvių šokis - 01:37
18
Laukžemės galiopas - 01:53
19
šalabanas - 02:10
20
Linksmasis šokis - 02:07
21
Piktežerio vokietėlis - 02:20
22
Gydė rožę, gumbus - 01:40
23
Meilės burtas - 01:11
24
žvarbis - 03:29
25
Kerėtoja žuvis ir gyvatės vaistai - 02:08
Daugiau
1
Tu kregždela mėlynoji (dzūkija) - 04:50
2
Oi, aš vakar anksti rytų kėliau (dzūkija) - 02:50
3
Rūtełė daržely pakvipo (dzūkija) - 04:01
4
Vai, kieno rakteliai (dzūkija) - 01:45
5
Stabterk trapterk, žirge packavotas (dzūkija) - 02:20
6
Laido lydėjo motułė dukrełį (dzūkija) - 03:09
7
Nepūsk, vėjeli (dzūkija) - 01:16
8
Aš suskyniau rožių kvietkų (dzūkija) - 03:58
9
Oi, toli toli mano sena motułė (dzūkija) - 01:45
10
šių tamsių naktełį (dzūkija) - 03:09
11
Per žalių girałį saułė tekėj (dzūkija) - 02:23
12
Prapuoliau, motula (dzūkija) - 03:48
13
Anam šoni ažero (dzūkija) - 02:37
14
Vakarinė žvaigždełė (dzūkija) - 03:49
15
Tu putine šermuli (dzūkija) - 01:10
16
Vai, aukštai lakia (dzūkija) - 01:41
17
Ne bile augo (dzūkija) - 05:10
18
Oi, per sodų ūlyčėłė (dzūkija) - 02:10
19
šių nedėłėłį, per nedėłėłį (dzūkija) - 05:36
20
Kap aš buvau pas motułį (dzūkija) - 04:34
21
Nedėlios ankstų rytelį (dzūkija) - 03:53
22
Einu per kiemą (dzūkija) - 02:01
23
Ralio, ralio! (aukštaitija) - 00:56
24
Oi, kaip aš jojau (aukštaitija) - 05:42
25
Bėki, laivuži (mažoji lietuva) - 02:06
26
Negi rūstas augau (mažoji lietuva) - 03:31
27
Kad naktužėj tamsoje (mažoji lietuva) - 02:34
28
Užkukavo gegutė (suvalkija) - 00:53
29
Graži paukštė lakštutė (suvalkija) - 00:50
30
Aš auginau mergelę (suvalkija) - 04:16
31
Vai, tu kasele (suvalkija) - 01:52
32
Aš prašiau dievo (suvalkija) - 02:08
33
Ant kalno malūnėlis (suvalkija) - 02:55
34
Atvažiuoja bernelis (suvalkija) - 01:10
35
Pasidainuokim, mudvi seselės (suvalkija) - 02:21
36
Kad dievulis duotų (suvalkija) - 02:30
37
Vai, jokit jokit (suvalkija) - 01:16
38
Viduj tamsios naktelės (suvalkija) - 03:31
39
Aušta aušrelė (suvalkija) - 04:17
40
Kad aš išginiau (suvalkija) - 01:31
41
Augo aržuolėlis (suvalkija) - 03:25
42
Vativolo olo olo (suvalkija) - 00:21
43
Tėveli mano (suvalkija) - 04:52
44
Kregždutelė lakūnelė (žemaitija) - 02:55
45
Oi, ginali ginali (žemaitija) - 00:18
46
Lakštingala – graži paukštė (suvalkija) - 01:06
47
Kad aš gėriau (suvalkija) - 03:07
48
Sesula mano, sesula lelijėla (dzūkija) - 03:32
49
Po sodų vaikščiojau (dzūkija) - 03:54
50
Gyst vuolungelė (žemaitija) - 02:08
51
ėšdyga daržė gielelė (žemaitija) - 02:11
52
Lekia gulbelės (žemaitija) - 03:36
53
Eisu laukon paveizietė (žemaitija) - 02:42
54
Kuoks tėn lėngvas puoilselis (žemaitija) - 01:40
55
Oi, jauga jauga žals pušynelis (žemaitija) - 01:23
56
Plaukė pylelė (žemaitija) - 01:45
57
Aš išdainiavau (žemaitija) - 02:18
58
Oi, pakełėna, oi, paviešėna (dzūkija) - 02:00
59
Tėvulio prievartėliuos (dzūkija) - 02:17
60
Pas šaltų šalcinėlį (dzūkija) - 01:15
61
Kad aš turėtau sakalo akelas (dzūkija) - 02:51
62
Užgiedoj bernelis vyšnelių sodely (dzūkija) - 01:33
63
Prałėkdamas bicinėlis pro dravį (dzūkija) - 02:55
64
Aš neisiu šįmet, nė kitą metą (suvalkija) - 02:01
65
Aš nusieičiau į klaipėdužę (mažoji lietuva) - 02:37
66
Kad aš neverkiu toli aidama (dzūkija) - 01:48
67
Oi, teka bėga vakarinė žvaigždełė (dzūkija) - 03:12
68
Oi, didi didi girios medeliai (dzūkija) - 03:55
69
Tu gegula, gegula raiboji (dzūkija) - 02:11
70
O, kap aš buvau pas savo motułį (dzūkija) - 02:42
71
Motula širdela (dzūkija) - 01:44
72
Pas matušį augau (žemaitija) - 02:44
73
Užaugau kaimely (suvalkija) - 03:58
Daugiau
1
Ratilio, ratilėl (dvejinė sutartinė) - 01:14
2
šila gegutėl kukavo (keturinė sutartinė) - 01:04
3
Lingaudėla, lingaudėla (keturinė sutartinė) - 01:31
4
Ryto, rytelio (keturinė sutartinė) - 01:07
5
Tūtoi tatatoi (keturinė sutartinė) - 00:57
6
Ratilėli, ratilėli (keturinė sutartinė) - 03:47
7
Kūkal, rože, ratilio (trejinė sutartinė atitariant) - 02:11
8
Lioj dagiłėli (trejinė sutartinė) - 02:23
9
Kūkal, rože, ratilio (keturinė sutartinė) - 02:57
10
Trys, trys, trys ratilėliu (keturinė sutartinė) - 01:38
11
Ratui, bitela (keturinė sutartinė) - 01:20
12
Ošei pati, martala (trejinė sutartinė) - 03:40
13
Užaugo liepa (trejinė sutartinė atitariant) - 02:41
14
Ričiau rotų, dobilio (trejinė sutartinė) - 01:14
15
Lioi lylio, ratilio (trejinė sutartinė) - 02:43
16
Du dobilėliai, dobile (keturinė sutartinė) - 01:43
17
Rai lylia, ratilėli, ratilia ( keturinė sutartinė keturiose) - 01:14
18
Ratilioj, lenkiau ratą (instrumentinė sutartinė) - 00:40
Daugiau
1
ėgermaršas - 01:38
2
Vėjava - 01:54
3
Viedars - 01:44
4
Aukso galva - 01:31
5
Manietų valsas - 02:49
6
Mėmelio keturkinkis - 02:36
7
Trijų velnių šokis - 02:58
8
šiaučius - 01:41
9
Trampolkis - 01:50
10
šlepuks - 01:25
11
Lemburgis - 02:00
12
Spridikis - 01:02
13
Lemtetiūdis - 01:21
14
Dustars - 01:30
15
Lietuks - 01:20
16
Vengierka - 02:23
17
Insterburgo keturkinkis - 01:51
18
Klaipėdos suktinis jonkelis - 01:59
19
čiornas jonkelis - 05:05
Daugiau
1
Vidury laukų stovi grūšelė - 03:11
2
Ant kalnelio jovaras žydėjo - 03:43
3
ųžuolas su liepelį - 03:51
4
Užaugo liepa - 02:42
5
Tu pucine raudonasai - 04:00
6
Lioj, lioj šalavija - 02:01
7
Obelyt, gražuolyt - 02:42
8
Sodzino brolis obelėlį - 00:54
9
žaliam sodi obelėlė - 02:01
10
Vai, tu aglala - 04:19
11
Ant kalno beržai - 02:06
12
Jaglala aukštuola, ladūto - 01:15
13
Tu putine šermuli - 01:22
14
Uoj, tu pušelė - 05:31
Daugiau
1
Vidury laukų stovi grūšelė - 03:11
2
Ant kalnelio jovaras žydėjo - 03:43
3
ųžuolas su liepełį - 03:51
4
Užaugo liepa - 02:42
5
Tu pucine raudonasai - 04:00
6
Lioj, lioj šalavija - 02:01
7
Obelyt, gražuolyt - 02:42
8
Sodzino brolis obelėłį - 00:54
9
žaliam sodi obełėłė - 02:01
10
Vai, tu aglala - 04:19
11
Ant kalno beržai - 02:06
12
Jaglala aukštuola, ladūto - 01:15
13
Tu putine šermuli - 01:22
14
Uoj, tu pušelė - 05:31
Daugiau
1
Išaik, išaik, motula, an dvaro - 01:53
2
Motula mano, širdela - 01:14
3
Oi jo joi joi, dzievulėliau mano - 02:14
4
Supkit meskit mane jauną - 02:43
5
Oi, tu, sakale - 01:47
6
An tėvulio didžio dvaro - 03:53
7
Do žaliam sodi - 03:06
8
Vai tu, kasele, šilkų saujele - 02:17
9
Kelkis, dukrele - 02:20
10
Kad aš turėjau dvi sesytėles - 01:55
11
Tėvelio dvarely - 05:06
12
Ej mergelė per dvarelį - 03:05
13
Anksti rytą kėliau - 02:24
14
O kap aš buvau - 02:49
15
Ralio! - 00:28
16
šeduvos diržablis - 03:28
17
Turgus - 03:48
18
šeduvos kakanuška - 03:46
19
Obelyt, gražuolyt - 01:01
20
Gegutė sode, sode kukavo - 00:48
21
Mes buviemo, tūto - 00:51
22
Našlaitėlė - 01:12
23
Uldukas - 00:37
24
Tutučio tunčius trijose - 00:47
25
Tutučio tunčius keturiose - 00:57
26
Skrido bitė - 00:37
27
Aš sodely stovėjau - 00:28
28
O koki čia marti - 00:30
29
Ką tu, braliukai - 00:58
30
Tu, lydi lydeli žaliasai - 02:20
31
Pasidora, čiūto - 00:33
32
Našloita rūtala - 03:10
33
Ketina štarelis - 02:48
34
Išjoja joja, sodauto - 01:55
35
Bitele, ryto - 01:28
36
Maršas - 01:33
37
Polka tumba tumba kaip iš rago - 01:24
38
Polka - 01:50
39
Polka šeškus gaudo voverytį - 01:25
40
Tėvelių valsiukas - 01:40
41
Senoji polka - 01:43
42
Polka ružavais kraštais - 01:24
43
Dzūkų polka - 02:20
44
Valsas - 03:07
45
Polka vištytė - 01:35
46
Pipirinė polka - 01:20
47
Smuikų polka - 01:35
48
Fokstrotas - 03:40
49
Polka drugelis - 01:54
50
žirnikų polka - 02:26
51
Fokstrotas saulė leidžias - 01:44
52
Nedaugel gėriau - 05:20
53
Aisim sesutela galylia - 02:37
54
Ei jauga, jauga - 05:16
55
Anoj pusėj lauka - 03:25
56
Ant kalno vyšnia - 02:38
57
Auga unt kalna - 03:48
58
Ak, bruoli, bruoli - 04:08
59
Ei, kieno, kieno žalias kiemelis - 03:48
60
Ant kalno malūnėlis - 04:38
61
Už jūrų marių - 03:26
62
Runda - 01:31
63
Bieg upelė vingurdama - 01:09
Daugiau
1
Paukščių balsų pamėgdžiojimas - 01:19
2
Girioj gegulė kukavo - 00:29
3
Be vardo ir be žodžių - 00:34
4
Trake berželis stovėjo - 00:41
5
Skrida bitė - 00:44
6
Lioj, lioj, šalavija - 00:40
7
ūžuolalis - 00:29
8
Oi tumsu, tumsu - 02:24
9
Bekie, bekie, baralali - 01:20
10
Tirliavimas - 00:36
11
Ralio, ralio - 00:43
12
Supkit mane, supejėliai - 00:25
13
Dobilutėli dobile - 02:27
14
Piemenų tirliavimas - 00:37
15
Maršas pamergius lydint - 01:39
16
Rituok, vainikėli - 01:21
17
Sumka - 00:46
18
Labus vakarus - 01:01
19
žilvitis - 00:30
20
Anyta verkė - 01:39
21
Pragyda gyda - 03:55
22
Ak šilta šilta - 01:05
23
Justino maršas - 01:02
24
Adata - 00:40
25
Cip cipo, rip ripo - 01:19
26
žydėja rožė - 01:12
27
Mano maišas - 01:03
28
Sesutyte mano miela - 01:34
29
Oi atvažiuoja šventos kalėdos - 01:58
30
Liap, liap - 01:58
31
Vai žaliuok, žaliuok - 01:22
32
Be vardo - 00:57
33
Tytytitiut - 01:00
34
Tekėk sauluže - 01:56
35
Raliavimas - 01:12
36
Polka ''švies mėlynė'' - 01:44
37
Bučiaus juozapo polka - 01:18
38
Keibišky pas tėtušį - 00:42
39
Oželis - 00:36
40
Suktinis - 01:32
41
Polka - 01:16
42
Polka - 00:40
43
Maršas - 01:31
44
Lancajiedas - 04:02
45
Mazurpolkė - 01:32
46
Prašom, prašom, svoteliai - 01:36
47
Pajauniukai, ritulia - 02:03
48
Lenkiau lelijėlę - 01:36
49
Bernelis supava - 01:18
50
Galiopas - 01:27
51
Polkutė - 01:08
52
Latrisas - 01:37
53
Valcipo - 01:40
54
Oi volungi, volungėli - 01:21
55
Per beržynėlį - 01:23
56
Valioj dalgela - 01:00
57
Minijonas - 01:52
58
Lenkimų galiopas - 02:00
59
Delnų polka - 01:21
60
Zautos polka - 02:19
61
Auga unt kalna - 03:25
62
Pa beržynų - 02:17
63
Pajaug ąžūlėlis - 01:31
64
Varšavska - 01:13
65
Lambardukas - 01:31
66
Valsas - 01:32
67
Polka - 01:27
68
Polka (kauno apskritis) - 01:26
69
Turieji buobuti žilą uoželį - 02:51
70
Per rugių lauką - 01:35
71
Sėdžiu už stalo - 02:29
72
Valsas (joniškio rajonas) - 01:43
73
šuldi ruldi - 01:32
74
Sustas - 01:09
75
Obelytė - 01:05
76
Vasiliausko polka - 01:29
77
Oi žiba žiburėlis - 03:43
78
Išleistuvinis vestuvių maršas - 01:38
Daugiau
1
Tirliavimas - 01:07
2
Kazacka - 01:14
3
Jei čiuladytė - 00:32
4
Sese sodų sadina - 02:37
5
Kūkal, baltrau čiūto - 00:41
6
Skrida bite - 00:43
7
Oželis - 00:35
8
škic, škic kate - 01:24
9
Lioj saudaila, vokaro - 02:05
10
Adata - 00:42
11
Anyta verke - 01:11
12
Kaip lunke - 01:46
13
Be vardo - 00:59
14
Kūmas aina - 00:58
15
Mūsų brolalių žali kiemeliai - 00:52
16
Užuolas su liepele (b. vareikienė) - 01:56
17
Pragyda gyda - 04:05
18
Oi tumsu tumsu - 02:10
19
Polka - 01:16
20
Tekėk, saulūže - 02:11
21
šį rudenėlį - 01:37
22
Po motinėlės stiklo langeliu (r. lukoševičiūtė) - 02:16
23
Turi tėvelis - 01:20
24
Polka - 00:45
25
Par beržynų - 02:10
26
Koks tin lingvas poilselis - 02:21
27
Leilinderis - 01:14
28
Par beržynelį - 01:23
29
Par rugių lauką - 01:34
30
Manietų valsas - 01:51
31
Smuikų polka - 00:55
32
Unt žirga siesdams - 02:43
33
čiuldi ruldi - 01:33
34
Kūma susieda - 01:43
35
Polka „šokit dūkit kaip pasiutę“ - 01:29
Daugiau
1
Atžagarinė (biržai) - 01:32
2
Labus vakarus, sutartinė (vabalninkas) - 01:10
3
Našlaitėlė, sutartinė (vabalninkas) - 00:50
4
Lioj lioj, šalavija, sutartinė (vabalninkas) - 00:52
5
Sese sodų sadina, šoktinė sutartinė (deltuva) - 02:38
6
šumka, senoviškas suktinis (salamiestis) - 01:05
7
Kokie či svotai, sutartinė (pabaiskas) - 00:32
8
Lioj, žalia rūta, sutartinė (vabalninkas) - 00:44
9
Svoč svoč, pasgodokim (kupiškis) - 00:55
10
Ai užaugau raškažėly (vabalninkas) - 00:59
11
Beržytės polka (kupiškis) - 01:08
12
Sviro lingo mergelių suolas, vestuvinė (švenčionys) - 02:16
13
Tamtatedris, polka (seredžius) - 01:24
14
Savickio polka (kupiškis) - 01:25
15
Trepsiukas, šokis (zarasai) - 00:47
16
O jau mano mielas, kalendorinė (merkinė) - 01:54
17
ųžuolas su liepele, vestuvinė (alytus) - 01:57
18
Dovanokie jus, dieve, vestuvinė (ignalina) - 01:22
19
Vajaunas, žemaičių šokis (seda) - 03:01
20
Kur aug mona mergeli, jaunimo-meilės (kretinga) - 02:11
21
Ulanas, žemaičių šokis (salantai) - 01:31
22
Polka (širvintos) - 01:25
23
Da gaideliai negiedoja, vestuvinė (utena) - 01:52
24
Pintuvių polka (skuodas) - 01:24
Daugiau
1
Aisim, sesiulės, mes kermošėlin (ratilio) - 01:27
2
Upėla čirvontėla (d. čepaitytė) - 00:45
3
Atain rudenėlis (ratilio) - 02:47
4
Užuolalis (s. inta, r. bakutis) - 00:42
5
Auga unt kalna (r. statkutė, j. bukantaitė, d. čepaitytė) - 03:12
6
Eisma, sesios, dauno (i. mataitytė, l. kaminskaitė, l. lankelytė) - 01:22
7
Oi ant kalno (r. statkutė) - 04:12
8
Raliavimas medine birbyne (r. bakutis) - 01:08
9
Apynėlis augo (i. mataitytė, l. kaminskaitė, l. lankelytė) - 01:14
10
Oi eisim namo namytužio (ratilio) - 02:07
11
Augo kieme uoselis (ratilio) - 01:46
12
Paukščių balsų pamėgdžiojimai molinukais (instrumentinė grupė) - 01:42
13
Auga obileli (j. bukantaitė, r. statkutė) - 01:52
14
Kas man supa (a. kazlauskaitė) - 00:42
15
Supkit mani, supėjėliai (i. mataitytė, j. turčinavičiūtė, a. kazlauskaitė, r. kaminskaitė) - 00:25
16
Raliavimas šiaudo birbynėmis (a. plitnikas, a. karaška) - 01:09
17
Dai, kuris laukas skumba (ratilio) - 03:30
18
Trys keturiosi (r. kaminskaitė, i. mataitytė, j. turčinavičiūtė) - 01:08
19
Skudutis (skudutininkų ansamblis) - 00:46
20
Valioj, dalgela (ratilio) - 00:57
21
Oi siunta siunta (ratilio) - 02:09
22
Praauša denela (ratilio) - 02:34
Daugiau

albumai, kuriuose dalyvauja VU FOLKLORO ANSAMBLIS RATILIO

1
Sukčius (a turning dance) - 01:57
2
Kiškelis (the hittle hare) - 02:12
3
Mazurpolkė - 01:58
4
Spridikis - 01:40
5
Buvo dūda vilniuj (the piper was in vilnius) - 01:37
6
šiaučius (the shoemaker) - 02:52
7
Ratašiai - 02:21
8
Bitelė (the little bee) - 01:22
9
šocas - 01:45
10
Krakoviakas - 01:49
11
Vengierka (a hungarian dance) - 01:26
12
Gyvatas (the snake) - 02:36
13
Didysis (the great dance) - 02:19
14
šeinas - 02:15
15
Abelytė (the apple tree) - 01:21
16
Lambardukas - 01:30
17
Dirižablis - 02:53
18
Delnų polka (hands clap the polka) - 01:21
19
Lelenderis - 01:27
20
Duja - 01:43
21
Malūnėlis (the windmill) - 01:23
22
Gyvatuks (the little snake) - 01:03
23
Linksmasis (a merry dance) - 02:56
24
Aleksandra - 02:50
25
Tamsi naktis (a dark night) - 02:31
26
Olinderis - 02:36
27
Antanas - 01:59
28
Mėnesėlis (the little moon) - 02:27
29
Siuntė marę į žagarę (mary was sent to žagarė) - 02:26
30
Tancius (a dance) - 01:36
Daugiau
Norint klausytis reikia prisijungti
Kraunama
NAUDOJATE NELEISTINAS PROGRAMAS, PRAŠOME PAŠALINTI, NORINT NAUDOTIS TINKLAPIU.